voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden Walibi Holland 2022
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 27 juni 2022 en eindigt op 17 juli 2022 (hierna: de “Actieperiode”).
5. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie
6. Deelnemers kunnen gedurende de actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) welke verzilverd kan worden voor een ticket op datum via www.walibi.nl/verzilveren.
7. De Voucher kan uiterlijk 26 oktober 2022 via www.walibi.nl/verzilveren verzilverd worden voor een ticket op datum. Na de uiterste verzilverdatum verloopt de geldigheid van de Voucher.
8. De Deelnemer kan o.b.v. beschikbaarheid kiezen voor een reguliere openingsdag t/m 26 oktober 2022, m.u.v. alle Hallowee Frigh Nights data.
9. Per datum is een beperkt aantal tickets beschikbaar, voor de tickets geldt op=op. Dit kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer niet op de dag van zijn/haar voorkeur een bezoek aan Walibi Holland kan brengen of dat er geen beschikbare dagen meer zijn als de Deelnemer een Voucher niet tijdig verzilverd.
10. Kijk voor de actuele openingstijden van het park van Walibi Holland op www.walibi.nl. 
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher.
12. Na verzilvering is het niet mogelijk de datum van een ticket te wijzigen.
13. De Voucher is eenmalig geldig voor een ticket op datum voor één persoon. 
14. Een ticket is eenmalig geldig op de gekozen datum en is geldig voor de gehele openingsdag. Indien een ticket niet is gebruikt op de gekozen datum verloopt de geldigheid.
15. Een Voucher of een ticket is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen
16. Aankoop Voucher vindt uitsluitend plaats via www.hema.nl/tickets: Binnen 14 dagen na aankoop kan de Deelnemer de aankoop van een Voucher voor een Walibi Holland ticket bij HEMA annuleren, mits de Voucher niet is verzilverd. Na de 14 dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop van een of meerdere Vouchers te annuleren.
17. Het is niet mogelijk een niet (tijdig) verzilverde Unieke Code of een ticket via Walibi Holland in te wisselen voor geld, een product, een ander ticket of anderszins.

Corona 
18. Kijk op www.walibi.nl/coronamaatregelen voor de huidige coronamaatregelen in Walibi Holland.
19. Indien, na het aankopen van een Voucher voor een Walibi Holland ticket, Walibi Holland (tijdelijk) moet sluiten i.v.m. corona, waardoor de geldigheid van een Voucher wordt beperkt, wordt deze verlengd voor het aantal openingsdagen dat Walibi Holland gesloten was. Alle Halloween Fright Nights data zijn uitgesloten. Indien de verlenging niet vóór uiterlijk 26 oktober 2022 geboden kan worden, kan de Deelnemer met zijn/haar Voucher van 1 t/m 14 november 2022 via www.walibi.nl/verzilveren een nieuwe code aanvragen. Deze code kan verzilverd worden voor een ticket op een reguliere openingsdag in april of mei 2023, met als uiterste bezoekdatum 28 mei 2023.


Aansprakelijkheid
20. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher of een ticket.
21. HEMA en/of Walibi Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher
22. De Voucher of een ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
23. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Kindertickets
24. Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree. Tickets voor kinderen van 3 t/m 5 jaar kosten € 18,- per stuk (in juli/augustus € 19,- per stuk) en zijn apart verkrijgbaar via www.walibi.nl.

Overig
25. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
26. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
27. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.   
28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
29. Met het aankopen van een Voucher voor een Walibi Holland ticket gaat de Deelnemer akkoord met de actievoorwaarden, het parkreglement (walibi.nl/parkreglement) en de geldende coronamaatregelen (www.walibi.nl/coronamaatregelen). Deze laatste kunnen op last van de overheid worden aangepast. 

actievoorwaarden Ouwehands Dierenpark zomer 2022
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Ouwehands Dierenpark actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Ouwehands Dierenpark B.V. gevestigd te (3911 AV) Rhenen aan de Grebbeweg 111 (hierna: “Het Park”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 11 juli t/m 4 september 2022 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke barcode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen tot het Park te Rhenen.
6. Er worden twee verschillende soorten Vouchers aangeboden; een reguliere voucher (vanaf 10 jaar) en een kindervoucher (3 t/m 9 jaar)
7. De  verkoopprijs bedraagt €23,- (i.p.v. €27,-) voor een reguliere voucher
8. De verkoopprijs bedraagt €20,50 (i.p.v. €24,-) voor een kindervoucher
9. Per klant kunnen maximaal 12 Vouchers worden gekocht.
10. De Voucher met de unieke code dient verzilverd te worden op www.ouwehand.nl/actietickets in de periode van 11 juli 2022 en eindigt op 4 september 2022. Na verzilvering wordt er een email met het entreebewijs verstuurd naar het door de klant opgegeven emailadres. Dit entreebewijs dient op locatie te worden ingeleverd of als mobiel ticket gescand te worden bij de entree van Het Park.
11. De Voucher met unieke code voor Het Park is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.ouwehand.nl/actietickets voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor Het Park.
12. Bij verzilvering dient de klant een dag te kiezen in de periode van 11 juli 2022 t/m 4 september 2022 en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren. 
13. Per dag en per tijdslot is een maximum aantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of een tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen. 
14. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 
15. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door het Park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. 
16. Kijk voor de actuele openingstijden van het Park op https://www.ouwehand.nl/nl/bezoeken/openingstijden. 
17. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op https://www.ouwehand.nl/nl/nieuws/jouw-bezoek-aan-ouwehands-dierenpark. 
18. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
19. Voor deze Actie geldt op=op. 
20. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
22. HEMA en/of Het Park zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
24. De Voucher en/of het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
25. Het Park en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat een Deelnemer niet handelt conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Covid19
26. Als Ouwehands Dierenpark wegens Covid-19 maatregelen het park moet sluiten, waardoor (i) de vouchercode niet verzilverd kan worden voor een geldig entreebewijs in de aangegeven periode, of (ii) de reeds verzilverde vouchercode voor een dagentree in de aangegeven periode niet ingezet kan worden zal het Park een passende oplossing aanbieden.  

Overig
27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
28. Het Park en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
actievoorwaarden TT Assen 2022

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dutch TT Assen actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Circuit van Drenthe B.V. gevestigd te (9405 TE) Assen aan De Haar 9 (hierna: “TT Circuit Assen”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 19 april 2022 en eindigt op 8 mei 2022 (hierna: de “Actieperiode”)


De actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Dutch TT Assen.
6. Kijk voor de openingstijden van op www.ttcircuit.com.
7. Het Ticket is eenmalig geldig op 26 juni 2022.
8. Het ticket voor Dutch TT Assen is geldig voor een persoon vanaf 16 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Personen t/m 15 jaar hebben gratis toegang.
9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Dutch TT Assen de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Dutch TT Assen.
12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
13. Voor deze Actie geldt op=op.
14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket op de geldige dag. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.


Aansprakelijkheid

17. HEMA en/of TT Assen zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie


Ongeoorloofd gebruik voucher

19. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
20. TT Assen en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
22. TT Assen en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, april 2022

actievoorwaarden SnowWorld voorjaar 2022
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (2717 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA Belgie BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”). 
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start in Nederland op 28 februari 2022 en eindigt op 20 maart 2022 en de Actie start in België op 2 maart 2022 en eindigt op 22 maart 2022 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Rucphen-Breda, Terneuzen, Zoetermeer en Neuss (Duitsland), Amnéville (Frankrijk) (hierna: de “SnowWorld Locaties”). 
6. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.
7. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 19,95 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (vanaf 4 jaar). 
8. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 24,95 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (vanaf 4 jaar). 
9. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 28 februari 2022 t/m 30 september 2022, op basis van beschikbaarheid. De voucher is niet geldig in de kerstvakantie. Nederland: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022. Duitsland (Neuss): 24 december 2021 t/m 9 januari 2022.
10. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hema-actie voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor één (1) van de SnowWorld Locaties. 
11. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 28 februari 2022 t/m 30 september 2022 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.
12. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximumaantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
13. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 
14. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. 
15. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur. 
16. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com. 
17. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.snowworld.com/corona. 
18. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
19. Voor deze Actie geldt op=op.
20. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
22. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher
24. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
25. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig
26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
27. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, februari 2021