voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden SnowPlanet

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Snow-Planet actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Snow-Planet B.V. gevestigd te (1981 LV) Velsen-Zuid aan de Heuvelweg 6 (hierna: “Snow-Planet”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 11 februari 2019 en eindigt respectievelijk op 10 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Snow-Planet te Velzen-Zuid.
 6. Er worden drie verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen, een ticket dat geldig is voor een skipas van 2 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De tickets voor 1 uur voor twee personen en de tickets voor 2 uur voor twee personen worden in de periode van 11 februari t/m 10 maart 2019 op naam en voor rekening van Snow-Planet verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets). De tickets voor 4 uur voor twee personen worden in de periode van 25 februari t/m 10 maart 2019 op naam en voor rekening van Snow-Planet verkocht via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets).
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 21,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. De verkoopprijs van het Ticket voor 2 uur bedraagt € 26,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 10. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 36,50 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 11. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 2 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij Snow-Planet in Velsen-Zuid in de periode van 11 februari t/m 30 september 2019.
 12. Het Ticket is eenmalig geldig voor 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij Snow-Planet in Velsen-Zuid in de periode van 25 februari t/m 30 september 2019.
 13. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 14. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 15. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Snow-Planet de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 16. Kijk voor de actuele openingstijden van Snow-Planet op www.snowplanet.nl.
 17. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Snow-Planet.
 18. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Snow-Planet zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 25. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Snow-Planet en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins frauduleus handelt.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 28. Snow-Planet en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden TT Assen

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dutch TT Assen actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Circuit van Drenthe B.V. gevestigd te (9405 TE) Assen aan De Haar 9 (hierna: “TT Circuit Assen”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 4 februari 2019 en eindigt op 17 februari 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Dutch TT Assen.
 6. Kijk voor de openingstijden van op www.ttcircuit.com.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig op 30 juni 2019.
 8. Het ticket voor Dutch TT Assen is geldig voor een persoon vanaf 16 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Personen t/m 15 jaar hebben gratis toegang.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Dutch TT Assen de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Dutch TT Assen.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket op de geldige dag. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of TT Circuit Assen zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. TT Circuit Assen en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 22. TT Circuit Assen en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden wellnessweken

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de HEMA wellnessweken actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door vereniging Select Wellness Group, gevestigd te (3832 RC) Leusden aan het Leusderend 40 (hierna: “SWG”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 28 januari en eindigt op 10 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland een voucher kopen met een unieke vouchercode waarmee na verzilvering eenmalig toegang kan worden verkregen tot één van de deelnemende wellnesslocaties.
 6. Deze vouchercode dient voor gebruik te worden verzilverd via www.hema.nl/tickets in de periode van 28 januari t/m 30 juni 2019 waarna de Deelnemer een ticket met daarop een unieke toegangscode ontvangt.
 7. Deelnemers kunnen ook online via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke toegangscode waarmee direct eenmalig toegang kan worden verkregen tot één van de deelnemende wellnesslocaties.
 8. Het (verzilverde) ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 28 januari t/m 30 juni 2019 bij één van de deelnemende wellnesslocaties.
 9. Het (verzilverde) ticket met daarop de unieke toegangscode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. Kijk voor de actuele openingstijden van de deelnemende wellnesslocaties op www.hema.nl/tickets.
 11. De verkoopprijs van het ticket bedraagt € 18.- (incl. btw) en de verkoopprijs van het luxe ticket bedraagt € 45,- (incl. btw).
 12. Een regulier ticket is geldig voor een gehele dag toegang tot een van de deelnemende wellnesslocaties naar keuze, vrij gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten, een rondleiding als start van de wellnessdag (op aanvraag), vrij gebruik van doucheproducten en scrubzout en gratis deelname aan reguliere opgietingen o.b.v. beschikbaarheid.
 13. Een luxe ticket is geldig voor een gehele dag toegang tot een van de deelnemende wellnesslocaties naar keuze, vrij gebruik van alle sauna- en wellnessfaciliteiten, een rondleiding als start van de wellnessdag (op aanvraag), vrij gebruik van doucheproducten en scrubzout en gratis deelname aan reguliere opgietingen o.b.v. beschikbaarheid, badjas, handdoek, een zonnebanksessie (10-15 minuten) en een maaltijdsalade als lunch in het restaurant.
 14. De klant kan maximaal 12 tickets aanschaffen.
 15. De code op het ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 16. Een kopie van het ticket biedt geen toegang tot de deelnemende wellnesslocaties.
 17. Het ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander toegangsbewijs of anderszins.
 20. Het is niet mogelijk het ticket te annuleren nadat het ticket is gekocht.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de vouchercode en voor het tijdige gebruik van het (verzilverde) ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het ticket wordt niet geretourneerd.

   

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of SWG zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de vouchercode en/of het ticket.
 23. HEMA en/of SWG zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik ticket

 24. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. SWG en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 27. SWG en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Flywise stad naar keuze

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise stad naar keuze actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 28 januari 2019 en eindigt op 10 maart 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een 3-daagse vliegreis inclusief 2 hotelovernachtingen in een 3 sterrenaccommodatie naar een van de deelnemende steden in Europa, op basis van beschikbaarheid. Vertrek is mogelijk van 11 februari t/m 20 oktober 2019. De beschikbare vertrekdata en mogelijke vertrekluchthavens verschillen per bestemming en zijn voor de aankoop van de voucher te raadplegen via www.flywise.nl/hema.
 2. De 12 deelnemende steden zijn: Praag, Sofia, Krakau, Boedapest, Londen, Rome, Venetië, Milaan, Bologna, Valencia, Madrid, Wenen.
 3. De voucher is geldig voor één persoon.
 4. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 5. De voucher is exclusief toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering. De toeristenbelasting bedraagt tussen de EUR 0 en EUR 6 per persoon, per nacht en is afhankelijk van de bestemming. De toeristenbelasting moet ter plaatse worden betaald bij aankomst in de hotelaccommodatie.
 6. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 7. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/hema te worden verzilverd en geboekt. Tijdens het reserveren is het mogelijk om optionele extra’s toe te voegen aan de boeking zoals ontbijt, een upgrade naar een 4-sterrenhotel, ruimbagage, naaste zitplaatsen. De tarieven hiervan zijn terug te vinden op de online-actiepagina van HEMA.
 8. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 9. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 10. Voor deze Actie geldt op=op.
 11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 12. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 13. Herroepingsrecht. Wanneer je online reisvouchers koopt heb je 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang je de vouchers niet hebt verzilverd.
 14. Het is niet mogelijk je vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is. Het wijzigen van een gemaakte reservering is alleen mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek en tegen betaling van de wijzigingskosten. Voor informatie over de mogelijkheden en kosten contacteer je Flywise.

   

  Duur Actie

 15. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 28 januari 2019 en eindigt op 10 maart 2019.
 16. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/hema t/m 31 augustus 2019 (en minimaal 14 dagen voor de geplande vertrekdatum).
 17. De stedenreis is te boeken voor een vertrek van 11 februari t/m 20 oktober 2019, op basis van beschikbaarheid.
 18. Vertrekdata, mogelijke vertrekluchthavens en de mogelijkheden voor de verschillende bestemmingen zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 19. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/hema).
 20. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 21. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 22. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 23. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 24. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 25. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 26. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 27. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 29. Het is niet mogelijk om verzilverde vouchers retour te brengen.
 30. Op de bij Flywise geboekte reizen zijn mede de Algemene Voorwaarden en het Privacy statement van Flywise Travel B.V. van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen: https://flywise.nl/assets/images/pdf/Algemene_voorwaarden.pdf

  https://flywise.nl/assets/images/pdf/Privacy_Statement_van_de_besloten_vennootschap_Flywise_Travel.pdf

 31. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden Fletcher Valentijn

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher Valentijnsactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 21 januari en eindigt op 24 februari 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner voor twee personen kan worden besteed bij een van de ruim 90 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner voor twee personen bij een van de ruim 90 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels.
 7. Fletcher Boutique Hotel Duinoord, Fletcher Hotel Gilde, Fletcher Hotel Amsterdam en Fletcher Stadhotel Den Haag zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. Boeken kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.
 10. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.hotelgeschenk.nl/hema om een hotelovernachting inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk voor een overnachting in de periode van 21 januari t/m 31 december 2019.
 11. Kijk voor de deelnemende hotels op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 12. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 99,- (incl. 0% btw).
 13. De Voucher is inclusief één hotelovernachting, uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen diner voor twee personen.
 14. De Voucher is exclusief reserveringskosten (5,- te voldoen bij verzilvering) en toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 15. Voor verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht is een weekendtoeslag van € 10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. Voor een verblijf in een 4-sterren hotel is een toeslag van €5,- p.p.p.n. van toepassing.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf
 21. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.hotelgeschenk.nl/hema.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.hotelgeschenk.nl/hema.
 28. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

actievoorwaarden SnowWorld

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld Leisure N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 31 december 2018 en eindigt respectievelijk op 27 januari 2019 (Nederland) en 29 januari 2019 (België) (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot SnowWorld te Zoetermeer of SnowWorld te Landgraaf.
 6. Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 1 uur voor twee personen en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor twee personen.
 7. De verkoopprijs van het Ticket voor 1 uur bedraagt € 19,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 8. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 39,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 9. Het Ticket is eenmalig geldig voor 1 of 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer of Landgraaf in de periode van 7 januari t/m 27 september 2019.
 10. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 11. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 12. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 13. Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.
 14. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 15. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 16. Voor deze Actie geldt op=op.
 17. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 19. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 20. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 21. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 22. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 23. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 24. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 25. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 26. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden The Bootcamp Club

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op The Bootcamp Club actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door The Bootcamp Club B. V. gevestigd te (1076 CV) Amsterdam aan het IJsbaanpad 9 (hierna: “The Bootcamp Club”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 31 december 2018 en eindigt op 27 januari 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee na verzilvering via www.thebootcampclub.nl/hema eenmalig een rittenkaart verkregen kan worden, waarmee de klant toegang heeft tot 10 lessen van The Bootcamp Club (hierna: de “Rittenkaart”), op basis van beschikbaarheid.
 6. De verkoopprijs van de Voucher (incl. btw) bedraagt € 45,-.
 7. De Voucher met daarop de unieke code wordt na aankoop door HEMA direct als Pdf-bestand verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 8. De Voucher met daarop de unieke code is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden in de periode van 31 december 2018 t/m 28 maart 2019 voor een Rittenkaart (op basis van beschikbaarheid) van 10 lessen in de periode vanaf datum van verzilvering tot 15 weken daarna. Om toegang te krijgen tot een les is vooraf reserveren verplicht.
 9. Beschikbaarheid van de lessen is volledig in beheer van The Bootcamp Club. HEMA heeft hier geen invloed op.
 10. Kijk voor beschikbare lessen op www.thebootcampclub.nl/hema.
 11. De Voucher is, na verzilvering, geldig voor een Rittenkaart.
 12. De Rittenkaart is in zijn geheel overdraagbaar indien met de Rittenkaart cadeau wil geven of zelf geen gebruik kan of wil maken van de Rittenkaart.
 13. De Deelnemer kan de Voucher enkel verzilveren via www.thebootcampclub.nl/hema met een geldig e-mailadres en wanneer alle benodigde gegevens zijn ingevuld.
 14. Zowel deelnemers die al een account hebben bij The Bootcamp Club als nieuwe leden kunnen deelnemen aan de Actie.
 15. Deelnemers kunnen maximaal 12 Vouchers aanschaffen.
 16. De Rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen toegangsbewijzen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een andere rittenkaart of anderszins.
 20. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher en voor het tijdige gebruik van de Rittenkaart binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of The Bootcamp Club zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA en/of The Bootcamp Club zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 24. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. The Bootcamp Club en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze handelt ten aanzien van deze Actie.

   

  Overig

 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.tickets.hema.nl/algemenevoorwaarden
 27. De Algemene Voorwaarden van The Bootcamp Club staan vermeld op www.theboocampclub.nl/algemenevoorwaarden.
 28. The Bootcamp Club en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.thebootcampclub.nl/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Bookit

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Hotel + Trein actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Business Reservations Centre Holland B.V. gevestigd te (1431 BA) Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15 (hierna: “BRC Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 3 december 2018 en eindigt op 30 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting inclusief ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis kan worden besteed bij een van de deelnemende hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. Deelnemers kunnen gedurende de periode van 3 december t/m 30 december 2018 in alle HEMA filialen in Nederland een Voucher kopen waarmee één hotelovernachting inclusief ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis kan worden besteed bij een van de deelnemende hotels, op basis van beschikbaarheid.
 7. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting bij één van de deelnemende hotels inclusief ontbijt en 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.weekendjeweg.nl/select/hema om een hotelovernachting inclusief 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk in de periode van 3 december 2018 t/m 1 februari 2019 voor een verblijf t/m 31 maart 2019, op basis van beschikbaarheid.
 10. Kijk voor de deelnemende hotels op www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 11. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 109,- (incl. btw).
 12. De Voucher is inclusief één hotelovernachting, ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis.
 13. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 14. De bijbehorende treintickets zijn geldig voor de 2e klas van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 tot 04.00 uur de daaropvolgende dag.
 15. Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn de tickets de hele dag geldig.
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. In geval van annulering en/of wijziging van de reservering wordt de volledige voucherwaarde doorberekend.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of BRC Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. BRC Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 28. BRC Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, september 2018

actievoorwaarden Winterbergbus

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Dagje Winterberg’ (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door deWinterbergbus Snow Included gevestigd te (2492 JN) ‘s-Gravenhage aan het Simon Carmiggelthof 158 (hierna: “Winterbergbus”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 10 december 2018 en eindigt op 27 januari 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één retourdagtocht naar Winterberg kan worden besteed bij Winterbergbus op een dag naar keuze, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één retourdagtocht naar Winterberg bij Winterbergbus.
 7. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.winterbergbus.nl/hema om een retourdagtocht naar Winterberg te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk op een dag naar keuze in de periode van 22 december 2018 t/m 9 maart 2019, op basis van beschikbaarheid.
 8. Vertrek is vanaf een opstapplaats naar keuze. De mogelijke opstapplaatsen zijn: Isselburg (Achterhoek), Amsterdam, Apeldoorn, Breda, De Meern, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haren, Hoogeveen, Leiderdorp, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Veenendaal, Velp, Venlo, Zaltbommel en Zwolle.
 9. Kijk voor de vertrekdagen en –tijden op www.winterbergbus.nl/hema.
 10. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 24,50 (incl. btw).
 11. De Voucher is inclusief sneeuwgarantie.
 12. In de ticketprijs is p.p. € 5,- sneeuwgarantie inbegrepen. Winterbergbus zal uiterlijk 24 uur voor vertrek beoordelen of er voldoende sneeuw ligt. Indien er onvoldoende sneeuw ligt zal de reis worden geannuleerd en biedt Winterbergbus kosteloos een alternatieve datum naar keuze aan. Indien men geen gebruikt wenst te worden van dit aanbod, dan ontvangt men het aankoopbedrag van de voucher terug met aftrek van € 5,- van Winterbergbus.
 13. De Voucher is exclusief ski- of snowboardmaterialen, ski- of snowboardles en overigeactiviteiten.
 14. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 15. De Deelnemer kan maximaal 25 Vouchers aanschaffen.
 16. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 17. Voor deze Actie geldt op=op.
 18. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 19. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 20. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.winterbergbus.nl/hema.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

   

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of Winterbergbus zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 24. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. Winterbergbus en/of HEMA zijn gerechtigd Deelnemers van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat zij niet conform deze Actievoorwaarden handelen.

   

  Overig

 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.winterbergbus.nl/hema.
 27. Winterbergbus en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.winterbergbus.nl/hema.
 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden een tropisch dagje Tikibad

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Duinrell/Tikibad actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Attractiepark en Camping Duinrell B.V. gevestigd te (2242 JP) Wassenaar aan Duinrell 1 (hierna: “Duinrell”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 19 november en eindigt op 19 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen tot Attractiepark Duinrell en/of het Tikibad te Wassenaar.
 6. De voucher bedraagt € 10,- en is geldig voor eenmalig 4 uur toegang tot het Tikibad in de periode van 19 november 2018 t/m 29 maart 2019.
 7. De voucher dient voor gebruik verzilverd te worden via www.duinrell.nl/hema. Verzilveren is uitsluitend mogelijk in de periode van 19 november 2018 t/m 28 februari 2019.
 8. Op drukke dagen geldt een toeslag van 2,50 euro per persoon, te voldoen bij het verzilveren van de tickets in de webshop.
 9. Elke Voucher kan eenmaal verzilverd worden en is geldig voor één persoon.
 10. Kijk voor de actuele openingstijden en drukke dagen van Attractiepark Duinrell en het Tikibad op www.duinrell.nl.
 11. De lengte en veiligheidseisen van het Tikibad zoals vermeld op www.duinrell.nl/veiligheid-tikibad zijn van toepassing.
 12. De Voucher met unieke vouchercode is niet geldig aan de kassa van Duinrell, maar is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.duinrell.nl/hema (t/m 28 februari 2018) voor een geldig toegangsbewijs voor het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell.
 13. Bij verzilvering dien je een dag te kiezen in de periode van 19 november t/m 29 maart 2019, m.u.v. 7 t/m 25 januari 2019 i.v.m. het jaarlijkse onderhoud van het Tikibad.
 14. Per dag is een maximumaantal toegangskaarten beschikbaar. Is een dag vol, dan dien je een andere dag te kiezen.
 15. Na verzilvering is wisselen van dag niet mogelijk.
 16. De data waarop je het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell kunt bezoeken, zijn op basis van beschikbaarheid.
 17. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, daardoor kan de code onleesbaar worden.
 18. Een kopie van de Voucher biedt geen toegang tot het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell.
 19. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 20. Voor deze Actie geldt op=op.
 21. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 22. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
 23. Het is niet mogelijk om het Ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Duinrell (www.duinrell.nl/hema).
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Duinrell zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 26. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 27. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Duinrell en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Duinrell en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Flywise Verrassingstickets

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise verrassingstickets actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 19 november en eindigt op 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een verrassingsbestemming binnen Europa, op basis van beschikbaarheid.
 2. Als u een verrassingsticket boekt dan vertrekt uw heenvlucht op reisdag 1 en uw terugvlucht op reisdag 3. Uw heenvlucht kan ieder moment van de dag vertrekken. Uw terugvlucht vertrekt altijd na 08:30 uur in de ochtend. Flywise zal ervoor zorgdragen dat uw vertrektijd van uw terugvlucht nooit meer dan 4 uur negatief afwijkt van de heenvlucht. Voorbeeld: het meest ongunstige dat kan voorvallen is een heenvlucht met vertrek om 14:00 uur op reisdag 1 en een terugvlucht met vertrek om 10:00 uur op reisdag 3. Alle overige vertrektijden zijn mogelijk. Vertrektijden van vluchten zijn bovendien onder voorbehoud van wijzigingen doorgevoerd door de luchtvaartmaatschappij. Informatie over de reistijden van een pakketreis kunt u terugvinden op de website van de Consuwijzer: https://www.consuwijzer.nl/vakantie-vrije-tijd/pakketreizen/door-ongunstige-reistijden-mis-ik-twee-dagen-van-mijn-vakantie-mag-dat
 3. De voucher is geldig voor één persoon.
 4. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 5. De voucher is exclusief toeristenbelasting, ontbijt, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 6. Optioneel extra bij te boeken opties zijn:
  1. Ontbijt voor € 10 per persoon, per nacht.
  2. Extra nacht (maximaal 2) voor € 30,- per persoon, per nacht.
  3. Naaste zitplaatsen voor € 12,50 per persoon, per boeking.
  4. Upgrade naar 4-sterrenhotel voor € 17,25 per persoon, per nacht.
  5. Ruimbagage 15 kilogram voor € 70,- per stuk bagage.
  6. Gegarandeerd vertrek uit een Nederlandse luchthaven voor € 10,- per persoon, per boeking.
  7. Bestemmingen uitsluiten voor € 5,- per bestemming, per boeking.
  8. Priority boeking voor boekingsbevestiging binnen 24 uur, € 15,- per boeking.
 7. Bij vertrek op donderdag, vrijdag en zaterdag is een toeslag van €30,- per persoon van toepassing. Vertrekdata met en zonder deze weekendtoeslag kunnen niet worden gecombineerd. De klant kiest bij het reserveren minimaal 2 mogelijke vertrekdata met of zonder deze toeslag naar keuze.
 8. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen. Minimaal één van de reizigers moet tijdens de reis 18 jaar oud zijn.
 9. De klant kan tegen betaling van €5,- per bestemming, bestemmingen uitsluiten. Indien de klant eerder met Flywise heeft gereisd, kunnen eerder bezochte bestemmingen gratis worden uitgesloten.
 10. De klant dient minimaal 4 mogelijke vertrek- en aankomstluchthavens te selecteren bij het boekingsproces. Vertrekluchthavens zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Bremen, Brussel Zaventem, Brussel Charleroi, Keulen-Bonn. Tegen betaling van €10,- per persoon kan vertrek uit een Nederlandse luchthaven worden gegarandeerd. De klant vertrekt dan uit Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven op basis van beschikbaarheid.
 11. De klant dient minimaal 2 en maximaal 6 voorkeursvertrekdata te selecteren bij het boekingsproces.
 12. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.verrassingstickets.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf
 18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 19. De vouchers kunnen worden gekocht gedurende de Actieperiode van 19 november t/m 31 december 2018.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.verrassingstickets.nl/hema t/m 31 januari 2019 (minimaal 21 dagen voor vertrek). Na verzilvering is het niet meer mogelijk om het ticket te annuleren.
 21. De verrassingsreis is te boeken voor een vertrek van 10 december 2018 t/m 23 maart 2019.
 22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise en is voor de aankoop van de voucher ook te raadplegen via https://hema.verrassingstickets.nl/beschikbaarheid.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd behalve als een Deelnemer gebruik maakt van het online herroepingsrecht.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 25. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 26. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 29. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 32. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden Fletcher Verrassingshotel

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher Verrassingshotel actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 5 november en eindigt op 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één overnachting voor twee personen kan worden besteed bij een deelnemend Fletcher Verrassingshotel, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één overnachting voor twee personen bij een deelnemend Fletcher Verrassingshotel.
 7. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.verrassingshotel.nl/hema om een overnachting voor twee personen te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk in de periode van 5 november 2018 t/m 30 november 2019.
 8. Bij verzilvering dient de Deelnemer een voorkeursregio op te geven waarna de Deelnemer, op basis van beschikbaarheid, in een hotel in die regio wordt geplaatst. Direct na de boeking ontvangt de Deelnemer een reserveringsbevestiging en ongeveer 72 uur voor aankomst, ontvangt de Deelnemer een e-mail met vermelding van het hotel van verblijf.
 9. Er zijn vier voorkeursregio’s; noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest Nederland.
 10. Kijk voor de deelnemende hotels op www.verrassingshotel.nl/hema.
 11. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 30,- (incl. btw).
 12. De Voucher is inclusief reserveringskosten.
 13. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 14. Voor een overnachting op vrijdagnacht is een toeslag van €7,50 p.p.p.n. van toepassing.
 15. Voor een overnachting op zaterdagnacht is een toeslag van €10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. Voor de garantie van een verblijf in een viersterrenhotel is een toeslag van €5,- p.p.p.n. van toepassing.
 17. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 18. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 21. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 22. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.verrassingshotel.nl/hema.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 25. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 26. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.verrassingshotel.nl/hema.
 29. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.verrassingshotel.nl/hema.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, Augustus 2018

actievoorwaarden SnowWorld

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld Leisure N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 1 oktober 2018 en eindigt op 28 oktober 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot SnowWorld te Zoetermeer of SnowWorld te Landgraaf.
 6. De verkoopprijs van het Ticket bedraagt € 39,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig voor 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer of Landgraaf in de periode van 1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019, m.u.v. de kerstvakantie (24 december 2018 t/m 6 januari 2019).
 8. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.
 12. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 13. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 16. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 17. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 18. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 19. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

   

 20. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

   

   

 21. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 22. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 23. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 24. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 25. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Fletcher Hotelovernachting voor 2

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 13 augustus 2018 en eindigt op 9 september 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland en via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting voor twee personen kan worden besteed bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting voor twee personen bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels.
 7. Fletcher Boutique Hotel Duinoord en Fletcher Hotel Amsterdam zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. Boeken kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.
 10. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.hotelgeschenk.nl/hema om een hotelovernachting voor twee personen te kunnen reserveren. Verzilvering is uitsluitend mogelijk in de periode van 13 augustus 2018 t/m 31 maart 2019.
 11. Kijk voor de deelnemende hotels op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 12. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 40,- (incl. 0% btw).
 13. De Voucher is inclusief één hotelovernachting voor twee personen.
 14. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 15. Voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag is een weekendtoeslag van € 10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.hotelgeschenk.nl/hema.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd bij het verlopen van de termijn.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.hotelgeschenk.nl/hema.
 28. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.