voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden Winterbergbus

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Dagje Winterberg’ (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door deWinterbergbus Snow Included gevestigd te (2492 JN) ‘s-Gravenhage aan het Simon Carmiggelthof 158 (hierna: “Winterbergbus”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 10 december 2018 en eindigt op 27 januari 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één retourdagtocht naar Winterberg kan worden besteed bij Winterbergbus op een dag naar keuze, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één retourdagtocht naar Winterberg bij Winterbergbus.
 7. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.winterbergbus.nl/hema om een retourdagtocht naar Winterberg te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk op een dag naar keuze in de periode van 22 december 2018 t/m 9 maart 2019, op basis van beschikbaarheid.
 8. Vertrek is vanaf een opstapplaats naar keuze. De mogelijke opstapplaatsen zijn: Isselburg (Achterhoek), Amsterdam, Apeldoorn, Breda, De Meern, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haren, Hoogeveen, Leiderdorp, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Veenendaal, Velp, Venlo, Zaltbommel en Zwolle.
 9. Kijk voor de vertrekdagen en –tijden op www.winterbergbus.nl/hema.
 10. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 24,50 (incl. btw).
 11. De Voucher is inclusief sneeuwgarantie.
 12. In de ticketprijs is p.p. € 5,- sneeuwgarantie inbegrepen. Winterbergbus zal uiterlijk 24 uur voor vertrek beoordelen of er voldoende sneeuw ligt. Indien er onvoldoende sneeuw ligt zal de reis worden geannuleerd en biedt Winterbergbus kosteloos een alternatieve datum naar keuze aan. Indien men geen gebruikt wenst te worden van dit aanbod, dan ontvangt men het aankoopbedrag van de voucher terug met aftrek van € 5,- van Winterbergbus.
 13. De Voucher is exclusief ski- of snowboardmaterialen, ski- of snowboardles en overigeactiviteiten.
 14. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 15. De Deelnemer kan maximaal 25 Vouchers aanschaffen.
 16. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 17. Voor deze Actie geldt op=op.
 18. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 19. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 20. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.winterbergbus.nl/hema.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

   

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of Winterbergbus zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 24. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. Winterbergbus en/of HEMA zijn gerechtigd Deelnemers van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat zij niet conform deze Actievoorwaarden handelen.

   

  Overig

 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.winterbergbus.nl/hema.
 27. Winterbergbus en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.winterbergbus.nl/hema.
 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Attractiepark Toverland

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Toverland kerstactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door enerzijds Toverland B.V. (NL), gevestigd te (9575 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2 (hierna: “Toverland”) en anderzijds HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 3 december 2018 en eindigt op 30 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Toverland (hierna: het “Park”).
 6. Het Ticket dat geldig is in de kerstvakantie is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
 7. Het Ticket dat geldig is buiten de kerstvakantie is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 3 december 2018 t/m 29 maart 2019, m.u.v. 22 december 2018 t/m 6 januari 2019.
 8. Het Ticket is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 90 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan het Park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het betreffende park.
 12. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 17. HEMA en/of Toverland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 18. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 19. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 20. Toverland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

  Overig

 21. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 22. Toverland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 23. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 24. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Bookit

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Hotel + Trein actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Business Reservations Centre Holland B.V. gevestigd te (1431 BA) Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15 (hierna: “BRC Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 3 december 2018 en eindigt op 30 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting inclusief ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis kan worden besteed bij een van de deelnemende hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. Deelnemers kunnen gedurende de periode van 3 december t/m 30 december 2018 in alle HEMA filialen in Nederland een Voucher kopen waarmee één hotelovernachting inclusief ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis kan worden besteed bij een van de deelnemende hotels, op basis van beschikbaarheid.
 7. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting bij één van de deelnemende hotels inclusief ontbijt en 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.weekendjeweg.nl/select/hema om een hotelovernachting inclusief 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk in de periode van 3 december 2018 t/m 1 februari 2019 voor een verblijf t/m 31 maart 2019, op basis van beschikbaarheid.
 10. Kijk voor de deelnemende hotels op www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 11. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 109,- (incl. btw).
 12. De Voucher is inclusief één hotelovernachting, ontbijt en een 2e klas NS treinticket p.p. voor de heen- en terugreis.
 13. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 14. De bijbehorende treintickets zijn geldig voor de 2e klas van maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00 tot 04.00 uur de daaropvolgende dag.
 15. Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn de tickets de hele dag geldig.
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. In geval van annulering en/of wijziging van de reservering wordt de volledige voucherwaarde doorberekend.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of BRC Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. BRC Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 28. BRC Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en www.weekendjeweg.nl/select/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, september 2018

actievoorwaarden black friday

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise Black Friday actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 22 november 2018 en eindigt op 26 november 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegreis inclusief 3- of 4 hotelovernachtingen naar een van de deelnemende bestemmingen, op basis van beschikbaarheid.
 2. De deelnemende bestemmingen zijn: New York, Malta, Mallorca, Thessaloniki, Faro en Lanzarote.
 3. Vertrek naar New York is mogelijk vanaf 7 januari t/m 31 maart 2019.
 4. Vertrek naar Malta, Mallorca, Thessaloniki, Faro en Lanzarote is mogelijk vanaf 1 december 2018 t/m 31 maart 2019, m.u.v. 24 december 2018 t/m 6 januari 2019.
 5. De beschikbare vertrekdata en mogelijke vertrekluchthavens verschillen per bestemming en zijn voor de aankoop van de voucher te raadplegen via www.flywise.nl/blackfriday-hema.
 6. De voucher is geldig voor één persoon.
 7. De voucher voor Malta, Thessaloniki, Faro en Lanzarote is inclusief retourvlucht, 4 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 8. De voucher voor New York is inclusief retourvlucht, 3 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie op Manhattan, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag. De reisduur van het arrangement naar New York is 5 dagen: 3 nachten verblijf je in een hotel op Manhattan, 1 nacht verblijf je in het vliegtuig onderweg terug naar Amsterdam. Op dag 5 kom je dus rond het middaguur weer aan te Amsterdam.
 9. De voucher voor Mallorca is inclusief retourvlucht, 3 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 10. De voucher is exclusief toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering. De toeristenbelasting bedraagt tussen de EUR 0 en EUR 6 per persoon, per nacht en is afhankelijk van de bestemming. De toeristenbelasting moet ter plaatse worden betaald bij aankomst in de hotelaccommodatie.
 11. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 12. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/blackfriday-hema te worden verzilverd en geboekt. Tijdens het reserveren is het mogelijk om optionele extra’s toe te voegen (m.u.v. de stedentrip naar New York, hiervoor kunnen geen extra's worden bijgeboekt) aan de boeking zoals ontbijt, een upgrade naar een 4-sterrenhotel, ruimbagage, naaste zitplaatsen. De tarieven hiervan zijn terug te vinden op de online-actiepagina van HEMA.
 13. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 14. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 15. Voor deze Actie geldt op=op.
 16. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 17. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 18. Herroepingsrecht. Wanneer je online reisvouchers koopt heb je 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang je de vouchers niet hebt verzilverd.
 19. Het is niet mogelijk je vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is. Het wijzigen van een gemaakte reservering is alleen mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek en tegen betaling van de wijzigingskosten. Voor informatie over de mogelijkheden en kosten contacteer je Flywise.

   

  Duur Actie

 20. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 22 t/m 26 november 2018.
 21. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/blackfriday-hema t/m 31 december 2018 (en minimaal 14 dagen voor de geplande vertrekdatum).
 22. Een reis naar New York is te boeken voor een vertrek van 7 januari t/m 31 maart 2019, op basis van beschikbaarheid.
 23. Een reis naar Malta, Mallorca, Thessaloniki, Faro of Lanzarote is te boeken voor een vertrek van 1 december 2018 t/m 31 maart 2019, m.u.v. 24 december 2018 t/m 6 januari 2019, op basis van beschikbaarheid.
 24. De vertrekluchthaven voor de bestemmingen New York en Lanzarote is Amsterdam.
 25. De vertrekluchthaven voor de bestemmingen Malta, Mallorca, Thessaloniki en Faro is Eindhoven.
 26. Vertrekdata, vertrekluchthavens en de mogelijkheden voor de verschillende bestemmingen zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise, HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 27. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/blackfriday-hema).
 28. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 29. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 30. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 31. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 32. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 33. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 34. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 35. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
actievoorwaarden Amsterdam Light Festival Cruise

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Amsterdam Light Festival Cruise actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Stromma gevestigd te (1017 SG) Amsterdam aan de Weteringschans 26 (hierna: “Canal Tours Amsterdam”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 19 november 2018 en eindigt op 20 januari 2019 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets vouchers kopen met een unieke code waarmee, na verzilvering, op een dag en tijdstip naar keuze in de periode van 29 november 2018 t/m 20 januari 2019 toegang verkregen kan worden tot een rondvaart op de Amsterdam Light Festival Cruise tijdens het Amsterdam Light Festival.
 6. De voucher met unieke code is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.stromma.nl/hema voor een geldig toegangsbewijs voor een rondvaart op de Amsterdam Light Festival Cruise tijdens het Amsterdam Light Festival.
 7. De verkoopprijs van de voucher bedraagt € 17,50 voor een volwassene (vanaf 13 jaar) of € 12,- voor een kind (4 t/m 12 jaar).
 8. Kinderen t/m 3 jaar varen gratis mee.
 9. Er mogen maximaal 12 vouchers per klant worden gekocht.
 10. Het Amsterdam Light Festival vindt plaats van 29 november 2018 t/m 20 januari 2019. Dagelijks is er tussen 17:00 uur en 21:30 uur een frequent aantal afvaarten. Een rondvaart duurt ongeveer 75 minuten.
 11. Op 31 december 2018 is de laatste afvaart om 18:30 uur.
 12. Een voucher kan eenmalig gebruikt worden en is geldig voor één persoon.
 13. Kijk voor de actuele afvaarten op www.stromma.nl/hema
 14. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 15. Voor deze Actie geldt op=op.
 16. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 17. Het is niet mogelijk de voucher te annuleren nadat de voucher is gekocht.
 18. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 19. HEMA en/of Stromma zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 20. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 21. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 22. Stromma en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 23. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 24. Stromma en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 25. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 26. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden een tropisch dagje Tikibad

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Duinrell/Tikibad actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Attractiepark en Camping Duinrell B.V. gevestigd te (2242 JP) Wassenaar aan Duinrell 1 (hierna: “Duinrell”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 19 november en eindigt op 19 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen tot Attractiepark Duinrell en/of het Tikibad te Wassenaar.
 6. De voucher bedraagt € 10,- en is geldig voor eenmalig 4 uur toegang tot het Tikibad in de periode van 19 november 2018 t/m 29 maart 2019.
 7. De voucher dient voor gebruik verzilverd te worden via www.duinrell.nl/hema. Verzilveren is uitsluitend mogelijk in de periode van 19 november 2018 t/m 28 februari 2019.
 8. Op drukke dagen geldt een toeslag van 2,50 euro per persoon, te voldoen bij het verzilveren van de tickets in de webshop.
 9. Elke Voucher kan eenmaal verzilverd worden en is geldig voor één persoon.
 10. Kijk voor de actuele openingstijden en drukke dagen van Attractiepark Duinrell en het Tikibad op www.duinrell.nl.
 11. De lengte en veiligheidseisen van het Tikibad zoals vermeld op www.duinrell.nl/veiligheid-tikibad zijn van toepassing.
 12. De Voucher met unieke vouchercode is niet geldig aan de kassa van Duinrell, maar is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.duinrell.nl/hema (t/m 28 februari 2018) voor een geldig toegangsbewijs voor het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell.
 13. Bij verzilvering dien je een dag te kiezen in de periode van 19 november t/m 29 maart 2019, m.u.v. 7 t/m 25 januari 2019 i.v.m. het jaarlijkse onderhoud van het Tikibad.
 14. Per dag is een maximumaantal toegangskaarten beschikbaar. Is een dag vol, dan dien je een andere dag te kiezen.
 15. Na verzilvering is wisselen van dag niet mogelijk.
 16. De data waarop je het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell kunt bezoeken, zijn op basis van beschikbaarheid.
 17. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, daardoor kan de code onleesbaar worden.
 18. Een kopie van de Voucher biedt geen toegang tot het Tikibad en/of Attractiepark Duinrell.
 19. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 20. Voor deze Actie geldt op=op.
 21. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 22. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
 23. Het is niet mogelijk om het Ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Duinrell (www.duinrell.nl/hema).
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Duinrell zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 26. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 27. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Duinrell en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Duinrell en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden een heerlijk dagje naar de sauna

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de HEMA wellnessweken actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door vereniging Select Wellness Group, gevestigd te (3832 RC) Leusden aan het Leusderend 40 (hierna: “SWG”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 19 november en eindigt op 2 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke code waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot één van de 18 deelnemende wellnesslocaties.
 6. Het ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 19 november 2018 t/m 15 februari 2019 bij de gekozen wellnesslocatie.
 7. Het ticket met daarop de unieke toegangscode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 8. Kijk voor de actuele openingstijden van de deelnemende wellnesslocaties op www.hema.nl/tickets.
 9. De verkoopprijs van het ticket voor de gehele dag inclusief chocolademelk met slagroom bedraagt € 19,95 (incl. btw) en de verkoopprijs van het ticket voor de avond inclusief chocolademelk met slagroom bedraagt € 16,50 (incl. btw).
 10. De klant kan maximaal 12 tickets aanschaffen.
 11. De code op het ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 12. Een kopie van het ticket biedt geen toegang tot de deelnemende wellnesslocaties.
 13. Het ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander toegangsbewijs of anderszins.
 16. Het is niet mogelijk het ticket te annuleren nadat het ticket is gekocht.
 17. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 18. HEMA en/of SWG zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de vouchercode en/of het ticket.
 19. HEMA en/of SWG zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik ticket

 20. Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 21. SWG en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 22. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 23. SWG en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 24. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 25. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Flywise Verrassingstickets

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise verrassingstickets actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 19 november en eindigt op 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een verrassingsbestemming binnen Europa, op basis van beschikbaarheid.
 2. Als u een verrassingsticket boekt dan vertrekt uw heenvlucht op reisdag 1 en uw terugvlucht op reisdag 3. Uw heenvlucht kan ieder moment van de dag vertrekken. Uw terugvlucht vertrekt altijd na 08:30 uur in de ochtend. Flywise zal ervoor zorgdragen dat uw vertrektijd van uw terugvlucht nooit meer dan 4 uur negatief afwijkt van de heenvlucht. Voorbeeld: het meest ongunstige dat kan voorvallen is een heenvlucht met vertrek om 14:00 uur op reisdag 1 en een terugvlucht met vertrek om 10:00 uur op reisdag 3. Alle overige vertrektijden zijn mogelijk. Vertrektijden van vluchten zijn bovendien onder voorbehoud van wijzigingen doorgevoerd door de luchtvaartmaatschappij. Informatie over de reistijden van een pakketreis kunt u terugvinden op de website van de Consuwijzer: https://www.consuwijzer.nl/vakantie-vrije-tijd/pakketreizen/door-ongunstige-reistijden-mis-ik-twee-dagen-van-mijn-vakantie-mag-dat
 3. De voucher is geldig voor één persoon.
 4. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 5. De voucher is exclusief toeristenbelasting, ontbijt, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 6. Optioneel extra bij te boeken opties zijn:
  1. Ontbijt voor € 10 per persoon, per nacht.
  2. Extra nacht (maximaal 2) voor € 30,- per persoon, per nacht.
  3. Naaste zitplaatsen voor € 12,50 per persoon, per boeking.
  4. Upgrade naar 4-sterrenhotel voor € 17,25 per persoon, per nacht.
  5. Ruimbagage 15 kilogram voor € 70,- per stuk bagage.
  6. Gegarandeerd vertrek uit een Nederlandse luchthaven voor € 10,- per persoon, per boeking.
  7. Bestemmingen uitsluiten voor € 5,- per bestemming, per boeking.
  8. Priority boeking voor boekingsbevestiging binnen 24 uur, € 15,- per boeking.
 7. Bij vertrek op donderdag, vrijdag en zaterdag is een toeslag van €30,- per persoon van toepassing. Vertrekdata met en zonder deze weekendtoeslag kunnen niet worden gecombineerd. De klant kiest bij het reserveren minimaal 2 mogelijke vertrekdata met of zonder deze toeslag naar keuze.
 8. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen. Minimaal één van de reizigers moet tijdens de reis 18 jaar oud zijn.
 9. De klant kan tegen betaling van €5,- per bestemming, bestemmingen uitsluiten. Indien de klant eerder met Flywise heeft gereisd, kunnen eerder bezochte bestemmingen gratis worden uitgesloten.
 10. De klant dient minimaal 4 mogelijke vertrek- en aankomstluchthavens te selecteren bij het boekingsproces. Vertrekluchthavens zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Bremen, Brussel Zaventem, Brussel Charleroi, Keulen-Bonn. Tegen betaling van €10,- per persoon kan vertrek uit een Nederlandse luchthaven worden gegarandeerd. De klant vertrekt dan uit Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven op basis van beschikbaarheid.
 11. De klant dient minimaal 2 en maximaal 6 voorkeursvertrekdata te selecteren bij het boekingsproces.
 12. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.verrassingstickets.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, te raadplegen via https://images.hema.nl/media/NL/pdf/HEMA_modelformulier_herroeping.pdf
 18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 19. De vouchers kunnen worden gekocht gedurende de Actieperiode van 19 november t/m 31 december 2018.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.verrassingstickets.nl/hema t/m 31 januari 2019 (minimaal 21 dagen voor vertrek). Na verzilvering is het niet meer mogelijk om het ticket te annuleren.
 21. De verrassingsreis is te boeken voor een vertrek van 10 december 2018 t/m 23 maart 2019.
 22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise en is voor de aankoop van de voucher ook te raadplegen via https://hema.verrassingstickets.nl/beschikbaarheid.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd behalve als een Deelnemer gebruik maakt van het online herroepingsrecht.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 25. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 26. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 29. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 32. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.
actievoorwaarden trein+museum

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie HEMA museumweken (hierna: de “Actie”), die georganiseerd wordt door Stichting ons museum in samenwerking met HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 5 november 2018 en loopt door t/m 2 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland en via de website van HEMA (www.hema.nl/tickets) een voucher kopen met twee unieke vouchercodes. De museumcode is na verzilvering geldig voor een toegangsbewijs voor een van de deelnemende musea naar keuze en de NS couponcode is na verzilvering geldig voor een Trein Dagretour naar de plaats van het gekozen museum.
 6. De museumcode dient voor gebruik te worden verzilverd via www.museumtv.nl/hema waarna de Deelnemer een toegangsbewijs voor het gekozen museum ontvangt.
 7. De NS couponcode dient voor gebruik te worden verzilverd via www.ns.nl/museumweken waarna de Deelnemer een geldig vervoersbewijs ontvangt. Bij het verzilveren van de NS couponcode dient de Deelnemer een dag te selecteren waarop hij/zij wil reizen.
 8. De deelnemende musea zijn te vinden op www.hema.nl/tickets.
 9. Kijk voor de actuele openingstijden van de musea op de website van het desbetreffende museum.
 10. De prijs voor een toegangsbewijs tot een van de deelnemende musea inclusief Trein Dagretour bedraagt € 25,-.
 11. De museumcode en de NS couponcode is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 5 november 2018 t/m 13 januari 2019 en wordt geactiveerd op de door de Deelnemer gekozen dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 12. De Voucher is geldig voor één persoon vanaf 12 jaar.
 13. Tevens mogen er twee kinderen t/m 11 jaar gratis meegenomen worden naar het gekozen museum.
 14. Indien een kind t/m 11 jaar per trein naar het museum wil reizen, kan er een Railrunner voor € 2,50 aangeschaft worden via www.ns.nl of op het vertrekstation.
 15. Met het Trein Dagretour mag je 2e klasse reizen op maandag t/m vrijdag na 09.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen de gehele dag geldig.
 16. Tijdens verzilvering van de NS couponcode dient er vooraf het begin- en eindstation gekozen te worden.
 17. De NS couponcode is na verzilvering geldig in alle binnenlandse treinen van NS, Arriva, Blauwnet, Breng, Connexxion (Valleilijn), Keolis Nederland en R-net.
 18. De NS couponcode is na verzilvering niet geldig in Thalys en Eurostar.
 19. Samenreiskorting is niet mogelijk in combinatie met deze actie.
 20. De unieke vouchercodes op de voucher mogen niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kunnen de codes onleesbaar worden.
 21. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 22. Voor deze Actie geldt op=op.
 23. Per klant kunnen er maximaal 12 vouchers worden gekocht.
 24. De vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins. Tevens is het ticket niet te vervangen of te verlengen.
 25. Het is niet mogelijk de voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 26. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige verzilvering van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het ticket wordt niet geretourneerd.

   

   

  Aansprakelijkheid

 27. HEMA, Stichting Ons Museum, de deelnemende musea en/of NS zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
 28. HEMA, Stichting Ons Museum, de deelnemende musea en/of NS zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik ticket

 29. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 30. Stichting Ons Museum en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer HEMA het vermoeden heeft dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt en dan wel anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 31. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 32. Stichting Ons Museum en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 33. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 34. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Fletcher Verrassingshotel

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher Verrassingshotel actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 5 november en eindigt op 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één overnachting voor twee personen kan worden besteed bij een deelnemend Fletcher Verrassingshotel, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één overnachting voor twee personen bij een deelnemend Fletcher Verrassingshotel.
 7. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.verrassingshotel.nl/hema om een overnachting voor twee personen te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk in de periode van 5 november 2018 t/m 30 november 2019.
 8. Bij verzilvering dient de Deelnemer een voorkeursregio op te geven waarna de Deelnemer, op basis van beschikbaarheid, in een hotel in die regio wordt geplaatst. Direct na de boeking ontvangt de Deelnemer een reserveringsbevestiging en ongeveer 72 uur voor aankomst, ontvangt de Deelnemer een e-mail met vermelding van het hotel van verblijf.
 9. Er zijn vier voorkeursregio’s; noordoost, noordwest, zuidoost en zuidwest Nederland.
 10. Kijk voor de deelnemende hotels op www.verrassingshotel.nl/hema.
 11. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 30,- (incl. btw).
 12. De Voucher is inclusief reserveringskosten.
 13. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 14. Voor een overnachting op vrijdagnacht is een toeslag van €7,50 p.p.p.n. van toepassing.
 15. Voor een overnachting op zaterdagnacht is een toeslag van €10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. Voor de garantie van een verblijf in een viersterrenhotel is een toeslag van €5,- p.p.p.n. van toepassing.
 17. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 18. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 21. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 22. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.verrassingshotel.nl/hema.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 25. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 26. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.verrassingshotel.nl/hema.
 29. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.verrassingshotel.nl/hema.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, Augustus 2018

actievoorwaarden NS

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA Trein Dagretour + koffie of thee en tompouce actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna “HEMA”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

   

  De Actie

 3. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen in Nederland (m.u.v. HEMA filialen op de stationslocaties) of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen die voorzien is van een unieke couponcode die voor gebruik online verzilverd dient te worden via www.ns.nl/hema voor een geldig Trein Dagretour.
 4. Tevens ontvangt de klant bij zijn/haar aankoop een unieke barcode waarmee hij/zij koffie of thee en tompouce kan ophalen bij een HEMA-filiaal naar keuze en is geldig in het restaurant, bij de gebaksafdeling of take away.
 5. De originele voucher met daarop de unieke coupon- en barcode is het betaalbewijs en dient bewaard te blijven tot de couponcode voor het Trein Dagretour verzilverd is via www.ns.nl/hema en de unieke barcode voor de koffie of thee en tompouce is ingeleverd bij een HEMA-filiaal.
 6. De couponcode voor het Trein Dagretour geeft na verzilvering recht op een Trein Dagretour voor één persoon voor één dag reizen op het gekozen traject in de 2e klas, daarna vervalt de geldigheid van de couponcode.
 7. De unieke barcode voor de koffie of thee en tompouce geeft recht op koffie of thee en tompouce afkomstig uit het restaurant, de gebaksafdeling of take away.
 8. Na inlevering vervalt de geldigheid van de barcode.
 9. De unieke barcode voor koffie of thee en tompouce is in te wisselen bij een HEMA-filiaal naar keuze en is geldig in het restaurant, bij de gebaksafdeling of take away.
 10. Het Trein Dagretour is geldig op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur en op zaterdag of zondag de gehele dag.
 11. Het Trein Dagretour is geldig in alle binnenlandse treinen van NS, Arriva, Blauwnet, Breng, Connexxion (Valleilijn), Keolis Nederland en R-net.
 12. Het Trein Dagretour is met toeslag geldig op binnenlands traject in Intercity Direct tussen Schiphol en Rotterdam en ICE International.
 13. Het Trein Dagretour is niet geldig in Thalys-treinen en Eurostar-treinen.
 14. Kopieën van het Trein Dagretour + koffie of thee en tompouce worden niet geaccepteerd.
 15. Check vanaf 10 dagen voor vertrek de reisplanner op ns.nl, de Reisplanner Xtra app of www.9292.nl.
 16. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen kortingsvouchers.
 17. Er geldt geen leeftijdsbeperking voor deelname aan deze actie.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 20. De actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.

   

  Duur Actie

 21. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van maandag 15 oktober t/m 28 oktober 2018.
 22. De couponcode voor het Trein Dagretour is t/m 9 december 2018 te verzilveren op www.ns.nl/hema voor een geldig vervoersbewijs.
 23. De barcode voor koffie of thee en tompouce is geldig t/m 9 december 2018.

   

  Diversen

 24. HEMA en/of de deelnemende vervoersbedrijven zijn niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van de Trein Dagretour couponcode en/of koffie of thee en tompouce barcode.
 25. De voucher voor het Trein Dagretour + koffie of thee en tompouce mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van het ticket is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 27. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien zij zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 28. Het is niet mogelijk om de voucher voor het Trein Dagretour + koffie of thee en tompouce te retourneren, om te boeken, over te boeken en/of te annuleren.
 29. De klant is zelf verantwoordelijk voor tijdige verzilvering binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van niet tijdig verzilverde vouchers wordt niet geretourneerd.
 30. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen en/of klachten over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA, telefonisch te bereiken via 020 – 224 24 24 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 21.00 en op zaterdag van 10.00 – 18.00) of per e-mail via hemaklantenservice@hema.nl.
 32. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden HEMA bungalowweken

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA bungalowweken actie(hierna:“de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen teworden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

   

  De Actie

 4. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op één van de geselecteerde bungalowparken van Landal GreenParks in Nederland, België en Duitsland, op basis van beschikbaarheid.
 5. Er zijn twee verschillende vouchers te koop: een voucher voor een weekendverblijf en een voucher voor een midweekverblijf in een 2-, 4-, 5- of 6-persoons standaardaccommodatie in Nederland, België en Duitsland. Inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Exclusief: toeristenbelasting (de hoogte van de toeristenbelasting is per persoon per nacht en variërend per park).
 6. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.landal.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 7. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 8. Kijk voor beschikbaarheid op www.landal.nl/hema.
 9. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 10. Voor deze Actie geldt op=op.
 11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 12. Alle voorwaarden staan vermeld op www.landal.nl/hema.

   

  Duur Actie

 13. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 1 oktober t/m 28 oktober 2018.
 14. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.landal.nl/hema voor 7 januari 2019.
 15. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 26 oktober 2018 tot en met 15 april 2019 (m.u.v. vakantie- en feestdagenperiodes), zoals vermeld op www.landal.nl/hema.
 16. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweek 15 april 2019.
 17. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

   

  Diversen

 18. HEMA en/of Landal GreenParks zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
 19. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
 20. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 21. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 22. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
 23. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen.
 24. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
actievoorwaarden DFDS

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de DFDS actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door DFDS Seaways IJmuiden B.V. gevestigd te (1975 AG) IJmuiden aan het Sluisplein 33 (hierna: “DFDS”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 8 oktober 2018 en eindigt op 4 november 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee een driedaagse MiniCruise van IJmuiden naar Newcastle voor twee personen kan worden gereserveerd bij DFDS, op basis van beschikbaarheid (hierna: de “MiniCruise”).Van 8 oktober 2018 tot en met 4 november 2018 kunnen Deelnemers een Voucher kopen via www.hema.nl/tickets en in alle HEMA filialen in Nederland.
 6. De Voucher is slechts éénmaal geldig voor één driedaagse MiniCruise van DFDS voor twee personen.
 7. De klant verblijft twee nachten aan boord van een luxe cruiseferry en één dag in Newcastle.
 8. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.dfds.nl/hema om een driedaagse MiniCruise van IJmuiden naar Newcastle voor twee personen te kunnen reserveren. Reservering is uitsluitend mogelijk in de periode van 8 oktober 2018 t/m 30 november 2018 voor de reisperiode t/m februari 2019 o.b.v. beschikbaarheid.
 9. Kijk voor de vertrekdata en beschikbaarheid op www.dfds.nl/hema.
 10. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van DFDS. HEMA heeft hier geen invloed op.
 11. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 95,- (incl. btw).
 12. Bij vertrek op vrijdag of zaterdag geldt een weekendtoeslag van € 20,- per voucher voor 2 personen.
 13. De Voucher is inclusief een tweepersoons binnenhut en bustransfer van en naar de haven van Newcastle.
 14. De Voucher is exclusief reis- en annuleringsverzekering.
 15. De Deelnemer kan maximaal 12 Vouchers aanschaffen.
 16. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 17. Voor deze Actie geldt op=op.
 18. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 19. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat deze is gekocht.
 20. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.dfds.nl/hema.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 22. HEMA en/of DFDS zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 24. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 25. Vouchers kunnen uitsluitend direct worden gekocht bij HEMA. Voor Vouchers gekocht via elk ander kanaal kan de geldigheid niet worden gegarandeerd.
 26. DFDS en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 28. DFDS en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.dfds.nl/hema.
 29. Voor vragen over de verkoop van de Vouchers kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact. Voor overige vragen, waaronder vragen omtrent de reservering, het verblijf en praktische informatie over de MiniCruise kan contact opgenomen worden met DFDS via www.dfds.nl/contact (keuze uit telefoon, live chat, contactformulier of social media).
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden SnowWorld

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld Leisure N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 1 oktober 2018 en eindigt op 28 oktober 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot SnowWorld te Zoetermeer of SnowWorld te Landgraaf.
 6. De verkoopprijs van het Ticket bedraagt € 39,95 voor twee personen, geen onderscheid tussen kind of volwassen. Het is niet mogelijk een los ticket voor één persoon aan te schaffen.
 7. Het Ticket is eenmalig geldig voor 4 uur skiën (2 personen) op een dag naar keuze bij SnowWorld Zoetermeer of Landgraaf in de periode van 1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019, m.u.v. de kerstvakantie (24 december 2018 t/m 6 januari 2019).
 8. Het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 9. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Kijk voor de actuele openingstijden van SnowWorld op www.snowworld.com.
 12. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld.
 13. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 16. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 17. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 18. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 19. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

   

 20. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

   

   

 21. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 22. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 23. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 24. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 25. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden pretparkenactie najaar

 Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de pretparkenactie actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. (NL), gevestigd te (7776 PB) Slagharen aan de Zwarte Dijk 37 (hierna: “Attractie- en Vakantiepark Slagharen”), Bobbejaanland B.V. (BE), gevestigd te (2460) Kasterlee, België aan de Olensteenweg 45 (hierna: “Bobbejaanland”), Movie Park Germany GmbH (DE), gevestigd te (46244) Bottrop, Duitsland aan de Warner Allee 1 (hierna: “Movie Park Germany”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start in Nederland op 10 september 2018 en eindigt op 7 oktober 2018. De Actie start in België en Luxemburg op 12 september 2018 en eindigt op 9 oktober 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland, België en Luxemburg of via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot het gekozen park.
 6. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende parken op de website van het betreffende park: (www.slagharen.com, www.bobbejaanland.be en www.moviepark.de).
 7. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is eenmalig geldig op een openingsdag naar keuze in de periode van 10 september 2018 t/m 6 januari 2019.
 8. Het Ticket voor Bobbejaanland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 10 september t/m 4 november 2018.
 9. Het Ticket voor Movie Park Germany is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 10 september t/m 4 november 2018 (m.u.v. 20, 27 en 31 oktober en 3 november 2018).
 10. Het Ticket voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree.
 11. Het Ticket voor Bobbejaanland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 100 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen met een lengte tot 100 cm hebben gratis toegang.
 12. Het Ticket voor Movie Park Germany is geldig voor een persoon vanaf 4 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree.
 13. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 14. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door het betreffende park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 15. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het betreffende park.
 16. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 17. Voor deze Actie geldt op=op.
 18. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 19. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 20. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 21. HEMA, Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland en/of Movie Park Germany zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 22. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 23. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 24. Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 25. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 26. Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 27. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Fletcher Hotelovernachting voor 2

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 13 augustus 2018 en eindigt op 9 september 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland en via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting voor twee personen kan worden besteed bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting voor twee personen bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels.
 7. Fletcher Boutique Hotel Duinoord en Fletcher Hotel Amsterdam zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. Boeken kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.
 10. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.hotelgeschenk.nl/hema om een hotelovernachting voor twee personen te kunnen reserveren. Verzilvering is uitsluitend mogelijk in de periode van 13 augustus 2018 t/m 31 maart 2019.
 11. Kijk voor de deelnemende hotels op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 12. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 40,- (incl. 0% btw).
 13. De Voucher is inclusief één hotelovernachting voor twee personen.
 14. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 15. Voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag is een weekendtoeslag van € 10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.hotelgeschenk.nl/hema.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd bij het verlopen van de termijn.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.hotelgeschenk.nl/hema.
 28. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
actievoorwaarden Fletcher 3-gangendiner

 

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher 3 gangendiner actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotels B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 2 juli en eindigt op 29 juli 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één 3 gangendiner voor twee personen kan worden besteed bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren restaurants van Fletcher Hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één 3 gangendiner voor twee personen bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren restaurants van Fletcher Hotels.
 7. Boutique Hotel Duinoord, Hotel Gilde, Hotel Amsterdam, Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem, Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg, Stadshotel Den Haag, Beachclub Zuiderduin en De Kalkovens zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 8. Geldig op alle dagen van de week, uitgezonderd Nationale feestdagen en evenementen.
 9. Reserveringen voor dezelfde dag dienen voor 17:00 uur gemaakt te worden.
 10. Dineren in een 4-sterren hotel kan voor € 5 p.p. extra.
 11. Een aantal 3-sterren hotels heeft een 4-sterren restaurant. Dineren bij deze hotels kan ook voor € 5,- p.p. extra. Het gaat om Hotel-Restaurant Prinsen, Hotel-Restaurant Het Veluwse Bos, Hotel-Restaurant Boschoord, Badhotel Callantsoog, Hotel-Restaurant Dinkeloord en Hotel-Restaurant De Cooghen.
 12. Dineren bij Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen kan voor € 7,50 p.p. extra in verband met Live Cooking.
 13. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.dinerenbijfletcher.nl om een 3 gangendiner voor twee personen te kunnen reserveren. Verzilvering is uitsluitend mogelijk in de periode van 2 juli 2018 t/m 31 december 2018.
 14. Kijk voor de deelnemende restaurants op www.dinerenbijfletcher.nl.
 15. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 39,- (incl. 0% btw).
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.dinerenbijfletcher.nl.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd bij het verlopen van de termijn.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.dinerenbijfletcher.nl.
 28. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.dinerenbijfletcher.nl.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, mei 2018