voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden SnowWorld herfst 2021
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (2717 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA Belgie BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”). 
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start in Nederland op 11 oktober 2021 en eindigt op 7 november 2021 en de Actie start in België op 13 oktober 2021 en eindigt op 9 november 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Neuss (Duitsland), Rucphen-Breda, Terneuzen en Zoetermeer (hierna: de “SnowWorld Locaties”). 
6. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.
7. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 19,95 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (vanaf 4 jaar). 
8. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 24,95 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (vanaf 4 jaar). 
9. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 11 oktober 2021 t/m 31 maart 2022, op basis van beschikbaarheid. De voucher is niet geldig in de kerstvakantie. Nederland: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022. Duitsland (Neuss): 24 december 2021 t/m 9 januari 2022.
10. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hema voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor één (1) van de SnowWorld Locaties. 
11. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 11 oktober 2021 t/m 31 maart 2022 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.
12. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximum aantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
13. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres. 
14. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. 
15. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur. 
16. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com. 
17. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.snowworld.com/corona. 
18. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
19. Voor deze Actie geldt op=op.
20. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
22. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
23. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher
24. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
25. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig
26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
27. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
29. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, oktober 2021
actievoorwaarden Walibi Holland

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 28 juni 2021 en eindigt op 1 augustus 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) welke verzilverd kan worden voor een ticket op datum via www.walibi.nl/verzilveren, waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Walibi Holland te Biddinghuizen.
6. Kijk voor de actuele openingstijden van het park van Walibi Holland op www.walibi.nl. 
7. De Voucher is na verzilvering eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 28 juni 2021 t/m 27 oktober 2021 (m.u.v. alle Halloween Fright Nights data). 
8. De unieke code is eenmalig geldig voor een ticket voor één persoon. Het ticket is eenmalig geldig op de gekozen datum en is geldig voor de gehele openingsdag.
9. De Voucher voor Walibi Holland is na verzilvering geldig voor een persoon vanaf 6 jaar (kinderen tot en met 2 jaar hebben gratis toegang). Tickets voor kinderen van 3 t/m 5 jaar kunnen worden aangeschaft via www.walibi.nl
10. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
11. Voor deze Actie geldt op=op.
12. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
13. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
14. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher en het gebruik van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid
15. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
16. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher
17. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
18. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig
19. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 
20. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
21. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
22. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

kom je naar Walibi dan

- ben jij en je gezelschap gezond;
- ben je alleen of met mensen met wie jij in huis woont;
- houd je altijd 1,5 meter afstand van overige gasten en medewerkers;
- houd je 1,5 meter afstand van elkaar als je met vrienden komt;
- heb je met niemand fysiek contact;
-·volg je altijd de aanwijzingen op van de medewerkers van Walibi Holland.

Breng geen bezoek aan Walibi Holland als jij of iemand van je gezelschap gezondheidsklachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en/of koorts).

actievoorwaarden Ouwehands Dierenpark

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Ouwehands Dierenpark actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Ouwehands Dierenpark B.V. gevestigd te (3911 AV) Rhenen aan de Grebbeweg 111 (hierna: “Het Park”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 17 juli 2021 en eindigt op 29 augustus 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) welke tweemaal verzilverd kan worden op www.ouwehand.nl/tickets voor (twee) geldige entreetickets waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Het Park (voor twee personen).
6. Kijk voor de actuele openingstijden van het park van Het Park op www.ouwehand.nl/.
7. De voucher met de unieke code dient verzilverd te worden op www.ouwehand.nl/tickets in de periode van 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021. Na verzilvering wordt er een email met het entreebewijs verstuurd naar het door de klant opgegeven emailadres. Dit entreebewijs dient op locatie te worden ingeleverd of als mobiel ticket gescand te worden bij de entree van Het Park.
8. De Voucher voor Ouwehands Dierenpark is na verzilvering geldig voor een persoon vanaf 3 jaar. Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang tot Ouwehands Dierenpark. Vanwege de Covid19 maatregelen is het noodzakelijk om een gratis entreeticket op datum te reserveren via www.ouwehand.nl/tickets om zo een veilig en verantwoord dagje uit te kunnen waarborgen
9. Het entreebewijs is eenmalig geldig op de gekozen dag in de periode van 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021.
10. Een kopie van het entreebewijs biedt geen toegang tot Het Park.
11. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
12. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
13. Het is niet mogelijk de voucher te annuleren nadat de voucher is gekocht.
14.De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

15. HEMA en/of Het Park zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
16. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket

17. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
18. Het Park en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat een Deelnemer niet handelt conform deze Actievoorwaarden en/of hij van toepassing zijnde regelgeving overtreedt.

Overig

19. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
20. Het Park en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
21. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
22. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

actievoorwaarden Shoots & More

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Shoots & More kortingsactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Shoots & More B.V. gevestigd te (5211 SV) ‘s -Hertogenbosch aan de Orthenstraat 45 E 111 (hierna: “Shoots & More”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start op 21 juni 2021 en eindigt op 19 december 2021 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) welke op www.shootsandmore.nl/hema verzilverd kan worden voor een fotoshoot bij Shoots & More.
6. De voucher met de unieke vouchercode dient verzilverd te worden op www.shootsandmore.nl/hema in de periode van 21 juni t/m 19 december 2021. Na verzilvering wordt er een email verstuurd ter bevestiging naar het door de klant opgegeven emailadres.
7. Kijk voor de actuele openingstijden van Shoots & More op www.shootsandmore.nl/hema. De openingstijden kunnen per locaties verschillen.
8. De voucher is eenmalig geldig voor een fotoshoot bij Shoots & More inclusief een gratis fotoafdruk van 30x40 cm. Tevens geeft de unieke vouchercode eenmalig 20% korting op je bestelling bij HEMA foto.
9. De voucher is eenmalig geldig op de gekozen dag en locatie in de periode van 21 juni t/m 19 december 2021.
6. De voucher is geldig voor een fotoshoot met maximaal 15 personen.
10. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
11. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
12. Het is niet mogelijk de voucher te annuleren nadat de voucher is gekocht.
13. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

14. HEMA en/of Shoots & More zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher.
15. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket

16. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
17. Shoots & More en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat een Deelnemer niet handelt conform deze Actievoorwaarden en/of hij van toepassing zijnde regelgeving overtreedt.

Overig

18. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
19. Shoots & More en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
20. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.