voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden NS

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA Trein Dagretour + 25 HEMA fotoafdrukken actie (hierna:“de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna “HEMA”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

   

  De Actie

 3. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen in Nederland (m.u.v. HEMA filialen op de stationslocaties) of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen die voorzien is van een unieke couponcode die voor gebruik online verzilverd dient te worden via www.ns.nl/hema voor een geldig Trein Dagretour.
 4. Tevens ontvangt de klant bij zijn/haar aankoop een unieke actiecode waarmee hij/zij 25 HEMA fotoafdrukken t.w.v. 9.50 euro (25 HEMA fotoafdrukken t.w.v. 8.- + 1,50 verwerkingskosten) kan ophalen in een van de HEMA filialen in Nederland (m.u.v. HEMA filialen op de stationslocaties).
 5. De originele voucher met daarop de unieke coupon- en actiecode is het betaalbewijs en dient bewaard te blijven tot de couponcode voor het Trein Dagretour verzilverd is via www.ns.nl/hema en de unieke actiecode voor de 25 HEMA fotoafdrukken is verzilverd in een van de HEMA filialen in Nederland (m.u.v. HEMA filialen op de stationslocaties).
 6. De couponcode voor het Trein Dagretour geeft na verzilvering recht op een Trein Dagretour voor één persoon voor één dag reizen op het gekozen traject in de 2e klas, daarna vervalt de geldigheid van de couponcode.
 7. De unieke actiecode voor de 25 HEMA fotoafdrukken geeft recht op 25 HEMA fotoafdrukken t.w.v. 9.50 euro (25 HEMA fotoafdrukken t.w.v. 8.- + 1,50 verwerkingskosten), na verzilvering vervalt de geldigheid van de actiecode.
 8. Het Trein Dagretour is geldig op maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur en op zaterdag of zondag de gehele dag.
 9. Het Trein Dagretour is geldig in treinen van de NS, Arriva, Breng, Connexxion en Syntus.
 10. Het Trein Dagretour is met toeslag geldig op binnenlands traject in Intercity Direct tussen Schiphol en Rotterdam en ICE International.
 11. Het Trein Dagretour is niet geldig in Thalys-treinen en Eurostar-treinen.
 12. Kopieën van het Trein Dagretour + 25 HEMA fotoafdrukken worden niet geaccepteerd.
 13. Kijk voor de actuele dienstregeling van NS op www.ns.nl.
 14. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen kortingsvouchers.
 15. Er geldt geen leeftijdsbeperking voor deelname aan deze actie.
 16. Voor deze Actie geldt op=op.
 17. De voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 18. De actievoorwaarden staan vermeld op hema.nl/tickets.

   

  Duur Actie

 19. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van maandag 21 mei t/m 3 juni 2018.
 20. De couponcode voor het Trein Dagretour is t/m 15 juli 2018 te verzilveren op www.ns.nl/hema voor een geldig vervoersbewijs.
 21. De actiecode voor de 25 fotoafdrukken is geldig t/m 30 september 2018.

   

  Diversen

 22. HEMA en/of de deelnemende vervoersbedrijven zijn niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van de Trein Dagretour couponcode en/of de 25 HEMA fotoafdrukken actiecode.
 23. De voucher voor het Trein Dagretour + 25 HEMA fotoafdrukken mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van het ticket is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 24. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
 25. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien zij zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen

  tot deze Actie.

 26. Het is niet mogelijk om de voucher voor het Trein Dagretour + de 25 HEMA fotoafdrukken te retourneren, om te boeken, over te boeken en/of te annuleren.

 27. De klant is zelf verantwoordelijk voor tijdige verzilvering binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van niet tijdig verzilverde vouchers wordt niet geretourneerd.
 28. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op hema.nl/tickets.
 29. Voor vragen en/of klachten over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA, telefonisch te bereiken via 020 – 224 24 24 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 21.00 en op zaterdag van 10.00 – 18.00) of per e-mail via hemaklantenservice@hema.nl.
 30. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actievoorwaarden 25 HEMA- snelservice afdrukken

Met de actiecode verkregen bij aankoop van een NS voucher, krijg je 25 online snelservice afdrukken gratis van formaat 10x15 cm en t.w.v. 9.50 euro (25 HEMA fotoafdrukken t.w.v. 8.- + 1,50 verwerkingskosten).

 1. De actiecode voor 25 HEMA fotoafdrukken geldt alléén op online snelservice fotoafdrukken. De 25 HEMA snelservice fotoafdrukken kunnen besteld worden via hema.nl/snelservice.
 2. De actiecode is niet geldig op de meerdagenservice.
 3. De actiecode is alleen geldig voor het formaat 10 x 15 cm.
 4. De actiecode is eenmalig te gebruiken t/m 30 september 2018 via hema.nl/snelservice.
 5. De klant dient tijdens het bestelproces, via hema.nl/snelservice, de actiecode in te vullen in het daarvoor bestemde ‘actiecodeveld’.
 6. De actiecode is niet geldig in combinatie met andere acties bij HEMA Fotoservice.
 7. De korting is niet achteraf in de vestiging te verrekenen.
actievoorwaarden Flywise Travel B.V.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het Flywise stedenreis aanbod (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (2909 LC) Capelle aan den IJssel aan Rivium Quadrant 179 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. Het Flywise stedenreis aanbod wordt aangeboden van 1 januari t/m 31 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen (“Voucher”), welke op basis van beschikbaarheid online verzilverd kan worden voor een ticket naar de gekozen bestemming inclusief2 hotelovernachtingen en 1 stuk handbagage van 10 kg. p.p. (“Ticket”).
 6. De Voucher is geldig voor één persoon.
 7. De verkoopprijs van de Voucher verschilt per bestemming.
 8. De Voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 9. De Voucher is exclusief eventuele toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 10. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 11. De klant kan zelf zijn/haar vertrek- en aankomstluchthaven kiezen. De mogelijke vertrek- en aankomstluchthavens verschillen per bestemming.
 12. De Voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.flywise.nl/hema te worden verzilverd en geboekt. Na het verzilveren van de Voucher ontvangt de klant van Flywise het Ticket. Uiterlijk 7 dagen na het verzilveren van de vouchers ontvangt de klant per e-mail een boekingsbevestiging met alle gegevens erin.
 13. Kopieën van de originele Voucher worden niet geaccepteerd.
 14. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen m.u.v. van specifiekemeer HEMA acties.
 15. Voor deze Actie geldt op=op.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 17. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 19. De periode waarbinnen Vouchers gekocht kunnen worden, loopt van 1 januari t/m 30 juni 2018.
 20. De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.flywise.nl/hema t/m 31 augustus 2018, m.u.v. de Voucher voor Malta (te verzilveren t/m 28 februari 2018)(minimaal 21 dagen voor de gewenste vertrekdatum).
 21. De stedenreis is te boeken voor een vertrek t/m31oktober 2018, m.u.v. de stedenreis naar Malta (te boeken voor een vertrek t/m 31 maart 2018), op basis van beschikbaarheid.
 22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 23. Het is niet mogelijk om het Ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.flywise.nl/hema).
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher en/of het Ticket.
 26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 27. De Voucher en/of het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 33. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

 

actievoorwaarden pretparkenactie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de pretparkenactie actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Hellendoorn Attractiepark B.V. (NL), gevestigd te (7447 PB) Hellendoorn aan de Luttenbergerweg 22 (hierna: “Avonturenpark Hellendoorn”), Toverland B.V. (NL), gevestigd te (9575 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2 (hierna: “Toverland”), Plosland N.V. (BE), gevestigd te (8660) De Panne aan de De Pannelaan 68 (hierna: “Plopsaland De Panne”), Phantasialand (DE), gevestigd te (50321) Brühl aan de Berggeiststraße 31-41 en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 30 april 2018 en eindigt op 3 juni 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot het gekozen park.
 6. Het ticket voor Phantasialand is gedurende de Actieperiode alleen te koop filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets.
 7. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende parken op de website van het betreffende park: (www.avonturenpark.nl, www.toverland.com, www.plopsalanddepanne.be of www.phantasialand.de).
 8. Het Ticket voor Avonturenpark Hellendoorn is eenmalig geldig op een openingsdag naar keuze in de periode van 30 april t/m 30 september 2018.
 9. Het Ticket voor Toverland is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 30 april t/m 6 juli 2018.
 10. Het Ticket voor Plopsaland De Panne is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 30 april t/m 9 juni 2018.
 11. Het Ticket voor Phantasialand is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 7 mei t/m 4 november 2018.
 12. Het Ticket voor Avonturenpark Hellendoorn is geldig voor een persoon vanaf 3 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Kinderen tot 3 jaar hebben gratis entree. Zij dienen hun gratis entreeticket af te halen bij de Groepenkassa waar legitimatie gevraagd kan worden.
 13. Het Ticket voor Toverland is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 120 cm en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid.
 14. Het Ticket voor Plopsaland De Panne is geldig voor een persoon met de lengte vanaf 1 meter.
 15. Het Ticket voor Phantasialand is geldig voor een persoon van 4 jaar en ouder. Kinderen t/m 3 jaar oud hebben gratis toegang
 16. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd.
 17. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door het betreffende park de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 18. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot het betreffende park.
 19. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 20. Voor deze Actie geldt op=op.
 21. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 22. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA, Avonturenpark Hellendoorn, Toverland, Plopsaland De Panne en/of Phantasialand zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
 25. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 26. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Avonturenpark Hellendoorn, Toverland, Plopsaland De Panne, Phantasialand en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 29. Avonturenpark Hellendoorn, Toverland, Plopsaland De Panne, Phantasialand en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 31. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

actievoorwaarden International Wellness Resorts

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de International Wellness Resorts Moederdagactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door International Wellness Resorts B.V. gevestigd te (8166 KJ) Emst aan de Viskweekweg 10 (hierna: “IWR”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 30 april 2018 en eindigt op 27 mei 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee na verzilvering via www.dagjewellness.nl/hema eenmalig toegang kan worden verkregen tot één van de deelnemende wellnesslocaties.
 6. Bij aankoop van de Voucher ontvangt de klant tevens een kop koffie en een lekkernij bij de gekozen wellnesslocatie. Het bewijs hiervoor staat op de voucher die klant kan verzilveren via www.dagjewellness.nl/hema.
 7. Kijk voor de actuele openingstijden van de deelnemende wellnesslocaties op de website van het desbetreffende wellnessresort.
 8. De Voucher dient verzilverd te worden in de periode van 30 april t/m 27 augustus 2018, op basis van beschikbaarheid.
 9. Vooraf online reserveren is verplicht.

  - Ga naar: www.dagjewellness.nl/hema

  - Kies uit één van de resorts en klik daarop

  - Vul je e-ticketcode in en klik op toevoegen

  - Kies een datum en klik op verzilveren

  - Ontvang je bevestiging per mail (geen bevestiging is geen reservering)
  Reserveer tijdig! Voor deze actie geldt per dag een beperkte beschikbaarheid.

 10. De Voucher is, na verzilvering, eenmalig geldig op de gekozen dag (in de periode van 30 april t/m 27 augustus 2018) bij het gekozen wellnessresort.
 11. Beschikbaarheid is volledig in beheer van IWR. HEMA heeft hier geen invloed op.
 12. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 16,- (incl. btw).
 13. Op vrijdag, zaterdag, zondag en badkledingdag geldt een toeslag van € 4,95 p.p. (te voldoen bij de gekozen wellnesslocatie).
 14. De klant kan maximaal 12 Vouchers aanschaffen.
 15. De Voucher is geldig voor één persoon vanaf 18 jaar.
 16. De Voucher met unieke code is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.dagjewellness.nl/hema voor een geldig toegangsbewijs voor één van de deelnemende wellnesslocaties.
 17. De code op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 18. Een kopie van de Voucher biedt geen toegang tot verzilversysteem van IWR.
 19. Een kopie van het (verzilverde) ticket biedt geen toegang tot de deelnemende wellnesslocaties.
 20. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 21. Voor deze Actie geldt op=op.
 22. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 23. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher en voor het tijdige gebruik van het (verzilverde) ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of IWR zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 26. HEMA en/of IWR zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 27. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. IWR en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. IWR en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.dagjewellness.nl/hema.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

actievoorwaarden Fletcher Hotel Exploitaties B.V.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Fletcher Moederdagactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Fletcher Hotel Exploitaties B.V. gevestigd te (3435 SB) Nieuwegein aan de Buizerdlaan 2 (hierna: “Fletcher Hotels”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 30 april 2018 en eindigt op 20 mei 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee één hotelovernachting voor twee personen kan worden besteed bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels, op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher is geldig voor één hotelovernachting voor twee personen bij een van de ruim 85 unieke 3- en 4-sterren Fletcher hotels.
 7. Fletcher Boutique Hotel Duinoord en Fletcher Hotel Amsterdam zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 8. Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld voor deze actie.
 9. Boeken kan maximaal 4 kalenderweken voor aankomst.
 10. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden via www.hotelgeschenk.nl/hema om een hotelovernachting voor twee personen te kunnen reserveren. Verzilvering is uitsluitend mogelijk in de periode van 30 april 2018 t/m 31 maart 2019.
 11. Kijk voor de deelnemende hotels op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 12. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 40,- (incl. 0% btw).
 13. De Voucher is inclusief één hotelovernachting voor twee personen.
 14. De Voucher is exclusief toeristenbelasting (p.p.p.n. variërend per hotel) en deze dient voldaan te worden bij aankomst in het hotel.
 15. Voor verblijf op vrijdag en/of zaterdag is een weekendtoeslag van € 10,- p.p.p.n. van toepassing.
 16. De vouchercode op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen.
 18. Voor deze Actie geldt op=op.
 19. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 20. Het herroepingsrecht voor online aankopen is van toepassing op deze Actie. Indien u online een Voucher koopt, geldt zodoende een bedenktermijn van 14 dagen onder de voorwaarde dat de Voucher niet is verzilverd. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HEMA via het contactformulier op www.hema.nl/contact. Hierbij kunt u de keuze maken voor het onderwerp ‘tickets’ en de categorie ‘voorwaarden’. De bedenktermijn geldt niet voor verzilverde Vouchers c.q. Tickets.
 21. Het is niet mogelijk de reservering te annuleren of te wijzigen nadat deze is gemaakt via www.hotelgeschenk.nl/hema.
 22. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd bij het verlopen van de termijn.

   

  Aansprakelijkheid

 23. HEMA en/of Fletcher Hotels zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 24. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik voucher

 25. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 26. Fletcher Hotels en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 27. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets en www.hotelgeschenk.nl/hema.
 28. Fletcher Hotels en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.hotelgeschenk.nl/hema.
 29. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

actievoorwaarden Stage Entertainment Nederland

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de On Your Feet! Moederdagactie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Stage Entertainment Nederland Producties B.V. gevestigd te (1083 HJ) Amsterdam aan De Boelelaan 30 (hierna: “Stage Entertainment”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 16 april 2018 en eindigt op 20 mei 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

   

  De Actie

 5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode bij filialen van HEMA in Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee na verzilvering via www.onyourfeet.nl/hema eenmalig toegang kan worden verkregen tot één voorstelling van de musical On Your Feet! in het Beatrix Theater te Utrecht (hierna: de “Musical”).
 6. Deelnemers kunnen twee verschillende vouchers kopen, namelijk:
  1. Vouchers geldig voor een voorstelling van de Musical doordeweeks, d.w.z. avondvoorstellingen van dinsdag t/m donderdag en zondagavond (start voorstelling 20:00 uur), hierna: “Doordeweekse Vouchers”;
  2. Vouchers geldig voor een voorstelling van de Musical in het weekend, d.w.z. avondvoorstellingen van vrijdag en zaterdagmiddag (start voorstelling 19:00 uur en de middagvoorstelling op zondag (14:00 uur), hierna: “Weekend Vouchers”.
 7. De Doordeweekse Vouchers worden verkocht voor eerste rang plaatsbewijzen voor 1 t/m 4 personen. De verkoopprijs (incl. btw) van de Doordeweekse Voucher bedraagt:
  1. Voor 1 persoon: € 39,-
  2. Voor 2 personen: € 78,-
  3. Voor 3 personen: € 117,-
  4. Voor 4 personen: € 156,-
 8. De Weekend Vouchers worden verkocht voor eerste rang plaatsbewijzen voor 1 t/m 4 personen. De verkoopprijs (incl. btw) van de Weekend Vouchers bedraagt
  1. Voor 1 persoon: € 54,-
  2. Voor 2 personen: € 108,-
  3. Voor 3 personen: € 162,-
  4. Voor 4 personen: € 216,-
 9. De prijs is inclusief € 6,85 reserveringskosten per persoon.
 10. De prijs is exclusief € 1,80 transactiekosten. Deze dient voldaan te worden tijdens het verzilveren via www.onyourfeet.nl/hema.
 11. De Voucher met daarop de unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient verzilverd te worden in de periode van 16 april t/m 15 juni 2018 voor een voorstelling naar keuze (op basis van beschikbaarheid) in de periode van 24 april t/m 30 juni 2018. Vooraf reserveren is verplicht.
 12. Beschikbaarheid is volledig in beheer van Stage Entertainment. HEMA heeft hier geen invloed op.
 13. Kijk voor beschikbare voorstellingen op www.onyourfeet.nl/hema.
 14. De Voucher is, na verzilvering, eenmalig geldig voor de gekozen voorstelling, op de gekozen dag, voor het gekozen aantal personen.
 15. Deelnemers kunnen maximaal 12 Vouchers aanschaffen.
 16. De code op de Voucher mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, hierdoor kan de code onleesbaar worden.
 17. Een kopie van de Voucher biedt geen toegang tot verzilversysteem van Stage Entertainment.
 18. Een kopie van het (verzilverde) ticket biedt geen toegang tot de voorstelling van de Musical.
 19. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen toegangsbewijzen.
 20. Voor deze Actie geldt op=op.
 21. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander toegangsbewijs of anderszins.
 22. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is gekocht.
 23. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige verzilveren van de Voucher en voor het tijdige gebruik van het (verzilverde) ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 24. HEMA en/of Stage Entertainment zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 25. HEMA en/of Stage Entertainment zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

   

  Ongeoorloofd gebruik Ticket

 26. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 27. Stage Entertainment en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze handelt ten aanzien van deze Actie.

   

  Overig

 28. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 29. Stage Entertainment en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets en op www.onyourfeet.nl/hema.
 30. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact

Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

algemene actievoorwaarden

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Flywise verrassingstickets actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (3011 AA) Rotterdam aan Beursplein 37 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 1. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 3. De Actie start op 14 mei en eindigt op 10 juni 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

 

De Actie

 1. Klanten kunnen bij HEMA vestigingen te Nederland of via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een vliegticket naar een verrassingsbestemming binnen Europa, op basis van beschikbaarheid.
 2. De voucher is geldig voor één persoon.
 3. De voucher is inclusief retourvlucht, 2 overnachtingen in een 3-sterrenaccommodatie, één stuk handbagage à 10 kg. p.p., luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
 4. De voucher is exclusief toeristenbelasting, transfer van en naar luchthaven en reis- en annuleringsverzekering.
 5. Bij vertrek op donderdag, vrijdag en zaterdag is een toeslag van €30,- per persoon van toepassing.
 6. Bij vertrek in de maanden juli of augustus 2018 is een toeslag van €20,- per persoon van toepassing.
 7. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 8. De klant kan tegen betaling van 5,- per bestemming, bestemmingen uitsluiten. Indien de klant eerder met Verrassingstickets heeft gereisd, kunnen eerder bezochte bestemmingen gratis worden uitgesloten.
 9. De klant dient minimaal 4 mogelijke vertrek- en aankomstluchthavens te selecteren bij het boekingsproces. Mogelijke vertrekluchthavens zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Weeze, Bremen, Brussel Zaventem, Brussel Charleroi, Keulen-Bonn.
 10. De klant dient minimaal 2 en maximaal 6 voorkeursvertrekdata te selecteren bij het boekingsproces.
 11. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.verrassingstickets.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 12. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 13. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 14. Voor deze Actie geldt op=op.
 15. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 16. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 17. Herroepingsrecht. Wanneer u online reisvouchers koopt heeft u 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat u de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kunt maken zolang u de vouchers niet heeft verzilverd.
 18. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

   

  Duur Actie

 19. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 14 mei t/m 10 juni 2018.
 20. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.verrassingstickets.nl/hema t/m 31 juli 2018 (minimaal 21 dagen voor vertrek).
 21. De stedenreis is te boeken voor een vertrek t/m 20 december 2018, op basis van beschikbaarheid.
 22. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Flywise.
 23. Het is niet mogelijk om het Ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Flywise (www.verrassingstickets.nl/hema).
 24. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

   

  Aansprakelijkheid

 25. HEMA en/of Flywise zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 26. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

   

  Ongeoorloofd gebruik Voucher

 27. De Voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 28. Flywise en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

   

  Overig

 29. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 30. Flywise en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 31. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 32. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 33. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
 34. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen.
 35. Deze reis wordt uitgevoerd door Flywise Travel B.V. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.