voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene Voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.

Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert. Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen. Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt. Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement. Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement 2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

E-vouchers 8.1 Binnen 14 dagen na aankoop kan de Klant de aankoop van een E-voucher voor een Evenement bij HEMA annuleren, mits de E-voucher nog niet is verzilverd. Na de 14 dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop van een of meerdere E-vouchers te annuleren.

E-tickets 8.2 Indien de E-voucher direct (dus zonder dat de E-voucher verzilvert hoeft te worden) als ticket gebruikt kan worden dat toegang geeft tot een wijze van vrijetijdsbesteding of de E-voucher direct (dus zonder dat de E-voucher verzilvert hoeft te worden) gebruikt kan worden als trein- of vliegticket is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V. NDSM-straat 10 1033 SB Amsterdam 020-3114411 Klantenservice 020-244 2424

Versie maart 2023

actievoorwaarden TT Assen 2023

Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dutch TT Assen actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Circuit van Drenthe B.V. gevestigd te (9405 TE) Assen aan De Haar 9 (hierna: “TT Circuit Assen”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”). Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”). Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. De Actie start op 1 mei 2023 en eindigt op 28 mei 2023 (hierna: de Actieperiode”).

De Actie

Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen tot Dutch TT Assen. Kijk voor de openingstijden van op www.ttcircuit.com. Het Ticket is eenmalig geldig op 25 juni 2023. Het ticket voor Dutch TT Assen is geldig voor een persoon vanaf 16 jaar en wordt geactiveerd op de dag van bezoek, daarna vervalt de geldigheid. Personen t/m 15 jaar hebben gratis toegang. Het Ticket met unieke barcode is het betaalbewijs en dient op locatie te worden ingeleverd. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Dutch TT Assen de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot Dutch TT Assen. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen. Voor deze Actie geldt op=op. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins. Het is niet mogelijk het Ticket te annuleren nadat het Ticket is gekocht. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdige gebruik van het Ticket op de geldige dag. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

HEMA en/of TT Assen zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher

De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. TT Assen en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. TT Assen en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/klantenservice Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2023

actievoorwaarden bungalowweken 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Center Parcs actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Center Parcs Europe N.V. gevestigd te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 213 hierna te noemen “Center Parcs”, en HEMA B.V. gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 21 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start in Nederland en België op 22 september 2023 en eindigt op 22 oktober 2023 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) welke online verzilverd kan worden voor 2 nachten en 3 dagen midweek- of weekendverblijf op één van de geselecteerde vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België, op basis van beschikbaarheid

 2. Er zijn twee verschillende vouchers te koop:

  1. een voucher voor een midweekverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
  2. een voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag;

  in een 4- persoons Comfort cottage in Nederland of België.

Deze Vouchers zijn inclusief:

 • toeristenbelasting en heffingen;
 • eindschoonmaak;
 • WiFi; en
 • toegang tot de Aqua Mundo.

 1. De verkoopprijs bedraagt € 159.- (incl. btw) per Voucher voor een midweekverblijf, welk geldig is voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag.
 2. De verkoopprijs bedraagt € 249.- (incl. btw) per Voucher voor een weekendverblijf, welk geldig is voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag.
 3. Het bijboeken van extra nachten is mogelijk. Het verblijf kan uitgebreid worden tot maximaal een volledige midweek (maandagnacht t.e.m. donderdagnacht) of een volledig weekend (vrijdagnacht t.e.m. zondagnacht). Prijs per extra overnachting tijdens de midweek is €50/nacht en tijdens het weekend €75/nacht.
 4. De Voucher is geldig voor een 4-persoons cottage. Bij boeking kan een 6-persoons cottage geselecteerd worden tegen een meerprijs van €50 (incl. btw).
 5. De Voucher met daarop een unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient voor gebruik door de Deelnemer verzilverd te worden door een boeking te maken vóór 18 december 2023 via de website van Center Parcs via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie, voor één van de Center Parcs Locaties in de periode van 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid.
 6. Bij verzilvering dient de klant een keuze te maken tussen één van de deelnemende vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België en een aankomstdatum te kiezen in de periode van 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid en de gekozen Voucher.
 7. Per vakantiepark, per cottage en per datum is een maximumaantal van 5 verblijven voor de Actie beschikbaar. Is een vakantiepark, cottage of datum vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 8. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail een boekingsbevestiging, dat toegang biedt tot de gekozen Center Parcs Locatie op de gekozen datum en voor de gekozen cottage via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 9. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie.
 10. De Voucher en/of het boekingsbewijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, voordelen, Friends-voordelen en/of bestaande boekingen.
 11. Voor deze Actie geldt op=op.
 12. De Voucher en/of het boekingsbewijs is eenmalig te gebruiken en niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 13. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.
 14. De hoofdboeker bij Center Parcs dient 21 jaar of ouder te zijn en dient gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn.
 15. Huisdieren zijn welkom (maximaal 2 per cottage), hiervoor geldt een toeslag van 7.- per huisdier per nacht. Er geldt geen toeslag voor huisdieren die in kooien worden gehouden.

Duur Actie

 1. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 21 september 2023 t/m 22 oktober 2023.
 2. De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie vóór 18 december 2023.
 3. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid.
 4. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of Center Parcs zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 3. HEMA is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de promotie en distributie van de Vouchers.

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher en/of het boekingsbewijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 2. Center Parcs en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Op de boeking bij Center Parcs zijn naast deze Actievoorwaarden de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van toepassing, welke te raadplegen zijn op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie.
 3. Center Parcs en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 4. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/klantenservice
 5. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, augustus 2023