voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.

Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert. Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen. Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt. Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement. Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement 2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

E-vouchers 8.1 Binnen 14 dagen na aankoop kan de Klant de aankoop van een E-voucher voor een Evenement bij HEMA annuleren, mits de E-voucher nog niet is verzilverd. Na de 14 dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop van een of meerdere E-vouchers te annuleren.

E-tickets 8.2 Indien de E-voucher direct (dus zonder dat de E-voucher verzilvert hoeft te worden) als ticket gebruikt kan worden dat toegang geeft tot een wijze van vrijetijdsbesteding of de E-voucher direct (dus zonder dat de E-voucher verzilvert hoeft te worden) gebruikt kan worden als trein- of vliegticket is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V. NDSM-straat 10 1033 SB Amsterdam 020-3114411 Klantenservice 020-244 2424

Versie maart 2023

algemene voorwaarden Touch Promotions (HEMA vriendenprijsjes)

1. Algemeen

1.1 Via het online platform van HEMA B.V., hierna ‘HEMA’, gevestigd op de NDSM-straat 10, 1033 SB te Amsterdam, biedt Touch Promotions B.V., hierna ‘Touch’, gevestigd op de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht, producten aan. HEMA vervult een bemiddelende rol tussen Touch en de consument.

1.2 Deze algemene consumentenvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Touch zijn van toepassing op alle door een consument via het online platform van HEMA bij Touch bestelde en verkochte producten.

1.3 Het door een consument bij Touch bestellen en aankopen van producten via het online platform van HEMA kwalificeert als een koopovereenkomst (tussen de consument en Touch) op afstand. Voordat de koopovereenkomst op afstand wordt gesloten zijn deze Algemene Voorwaarden van Touch via het online platform van HEMA in te zien en op te slaan. De consument kan deze Algemene Voorwaarden op een eenvoudige manier opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien gewenst worden deze Algemene Voorwaarden door Touch op verzoek van de consument kosteloos via e-mail toegezonden.

1.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het online platform van HEMA gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Touch niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Betaalwijzen

3.1 Betaling van producten door de consument aan Touch geschiedt via de door het online platform van HEMA aan de consument ter beschikking gestelde betaalwijze zijnde iDeal.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen de consument en Touch komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Touch onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Touch is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

4.3 Touch stuurt uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie mee, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a. De contactgegevens van Touch waar de consument met klachten terecht kan; b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. Het modelformulier voor herroeping.

5. Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Touch mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Touch stuurt de consument na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Touch door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. De consument stuurt het product terug naar Touch. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

5.4 De consument zendt het product terug naar Touch met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Touch verstrekte instructies.

5.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.6 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Touch aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

5.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.8 Touch vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Touch in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Touch wacht met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9 Touch gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

5.10 Als de consument bij de bestelling heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Touch de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

6. Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2 In afwijking van het vorige lid kan Touch producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Touch geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Nakoming overeenkomst en extra garantie

7.1 Touch staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst Touch kan doen gelden indien Touch is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de toeleverancier bam Touch, de importeur of de fabrikant waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

actievoorwaarden nijntje de musical

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Nijntje de Musical actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door De Nederlandse Theaterkassa B.V. gevestigd te (2611 CA ) Delft aan de Korte Geer 1 G (hierna: “NTK”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op maandag 12 februari 2024 en eindigt op zondag 10 maart 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 5. Voor deze Actie geldt op=op.

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets vouchers kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher(s)”) voor een datum, theater en datum en tijd naar keuze.
 2. Er worden acht (8) verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een ticket bij de volgende theaters: Koninklijke Schouwburg, Den Haag, Oude Luxor Theater, Rotterdam, Theater & Concert Orpheus, Apeldoorn, Kunstlinie Almere Flevoland, Theater De Spiegel, Zwolle, DeLaMar, Amsterdam en Theater aan het Vrijthof, Maastricht.
 3. De prijs van de Voucher verschilt per theater, datum en tijdstip.
 4. De Voucher is eenmalig om te wisselen voor een toegangsbewijs voor de gekozen locatie en tijdstip.
 5. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.tickets.ntk.nl/hemanijntje voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”).
 6. Bij verzilvering dient de klant een theater, een datum en tijd te kiezen
 7. Er mogen maximaal 10 tickets per klant worden gekocht.
 8. Na verzilvering van de Voucher ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen voorstelling op de aangegeven locatie en op de gekozen dag via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 9. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door NTK de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 10. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 11. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 12. Het is niet mogelijk het ticket te annuleren nadat de voucher is omgewisseld voor een Ticket.
 13. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruiken van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of NTK zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Ticket.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik ticket 21. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 22. NTK en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. NTK en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2024

actievoorwaarden bungalowweken voorjaar 2024

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Center Parcs actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Center Parcs Europe N.V. gevestigd te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 213 hierna te noemen “Center Parcs”, en HEMA B.V. gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 21 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start in Nederland en België op 1 februari en eindigt op 25 februari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) welke online verzilverd kan worden voor 2 nachten en 3 dagen doordeweek- of weekendverblijf voor een 2 of 4 persoons cottage op één van de geselecteerde vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België, op basis van beschikbaarheid
 2. Er zijn vier verschillende vouchers te koop:
 3. een Voucher voor een doordeweeks verblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
 4. een Voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag; in een 4- persoons Comfort cottage in Nederland of België.
 5. een Voucher voor een doordeweeks verblijf voor, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
 6. een Voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag; in een 2- persoons Comfort cottage in Nederland of België. Deze Vouchers zijn inclusief: • toeristenbelasting en heffingen; • eindschoonmaak; • WiFi; en • toegang tot de Aqua Mundo. Page 10 of 20
 7. De verkoopprijs bedraagt € 189.- (incl. btw) per voucher voor een doordeweeks verblijf, in een 4- persoons cottage.
 8. De verkoopprijs bedraagt € 289.- (incl. btw) per voucher voor een weekendverblijf, in een 4- persoons cottage.
 9. Bij boeking kan een 6-persoons cottage geselecteerd worden tegen een meerprijs van €60 (incl. btw).
 10. De verkoopprijs bedraagt € 139.- (incl. btw) per voucher voor een doordeweeks verblijf, in een 2- persoons cottage.
 11. De verkoopprijs bedraagt € 199.- (incl. btw) per voucher voor een weekendverblijf, in een 2- persoons cottage.
 12. Het bijboeken van extra nachten is mogelijk. Het verblijf kan uitgebreid worden tot maximaal een volledige midweek (maandagnacht t.e.m. donderdagnacht) of een volledig weekend (vrijdagnacht t.e.m. zondagnacht). Prijs per extra overnachting tijdens de midweek is €50/nacht en tijdens het weekend €75.
 13. De Voucher met daarop een unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient voor gebruik door de Deelnemer verzilverd te worden door een boeking te maken vóór 15 april 2024 via de website van Center Parcs www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie, voor één van de Center Parcs Locaties in de periode van 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in de maand juli), op basis van beschikbaarheid.
 14. Bij verzilvering dient de klant een keuze te maken tussen één van de deelnemende vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België en een aankomstdatum te kiezen in de periode van 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in juli), op basis van beschikbaarheid en de gekozen Voucher.
 15. Per vakantiepark, per cottage en per datum is een maximumaantal van 5 verblijven voor de Actie beschikbaar. Is een vakantiepark, cottage of datum vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 16. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail een boekingsbevestiging, dat toegang biedt tot de gekozen Center Parcs Locatie op de gekozen datum en voor de gekozen cottage via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 17. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie
 18. De Voucher en/of het boekingsbewijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, voordelen, Friends-voordelen en/of bestaande boekingen
 19. Voor deze Actie geldt op=op.
 20. De Voucher en/of het boekingsbewijs is eenmalig te gebruiken en niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.
 22. De hoofdboeker bij Center Parcs dient 21 jaar of ouder te zijn en dient gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn.
 23. Huisdieren zijn welkom bij Center Parcs, deze dienen bij boeking opgegeven te worden. De toeslag voor het meenemen van een huisdier is €7,00 per huisdier per nacht, deze kosten dienen bij boeking aan Center Parcs te worden voldaan.

Duur Actie

 1. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 1 februari en eindigt op 25 februari 2024.
 2. De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie vóór 15 april 2024.
 3. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 1 maart t/m 27 september 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes en beperkte beschikbaarheid in juli), op basis van beschikbaarheid.
 4. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid. Aansprakelijkheid
 5. HEMA en/of Center Parcs zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 6. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 7. HEMA is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de promotie en distributie van de Vouchers. Ongeoorloofd gebruik Voucher
 8. De Voucher en/of het boekingsbewijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 9. Center Parcs en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Op de boeking bij Center Parcs zijn naast deze voorwaarden de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van toepassing, welke te raadplegen zijn op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.hema.be/hema-billeterie.
 3. Center Parcs en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 4. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 5. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2024

actievoorwaarden 3-daagse stedentrip met de trein

Actievoorwaarden

Algemeen 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de GreenCityTrip actie naar Parijs, Londen, Berlijn, Brussel en Antwerpen (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (4811CA ) Breda aan Ceresstraat 13 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”). 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”). 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. 4. De Actie start op 29 januari en eindigt op 25 februari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie 1. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een 3-daagse stedentrip met de trein naar Parijs, Londen, Brussel, Berlijn of Antwerpen, op basis van beschikbaarheid. De beschikbaarheid en mogelijke bestemmingen kan reeds voor de aankoop van de voucher geraadpleegd worden via: www.greencitytrip.nl/hema 2. De voucher is geldig voor één persoon. 3. Er worden vijf verschillende soorten vouchers aangeboden; - De verkoopprijs bedraagt € 279,- per voucher (incl. btw) voor een 3-daagse stedentrip met de trein (heen- en terugreis per Eurostar) naar Parijs per persoon. - De verkoopprijs bedraagt € 339,- per voucher (incl. btw) voor een 3-daagse stedentrip met de trein (heen- en terugreis per Eurostar) naar Londen per persoon. - De verkoopprijs bedraagt € 229,- per voucher (incl. btw) voor een 3-daagse stedentrip met de trein (heen- en terugreis per Intercity Berlijn) naar Berlijn per persoon. - De verkoopprijs bedraagt € 199,- per voucher (incl. btw) voor een 3-daagse stedentrip met de trein (heen- en terugreis per Intercity Brussel) naar Brussel per persoon. - De verkoopprijs bedraagt € 199,- per voucher (incl. btw) voor een 3-daagse stedentrip met de trein (heen- en terugreis per Intercity Brussel) naar Antwerpen per persoon.

 1. De vouchers zijn inclusief:
 • Heen- en terugreis met Eurostar, Intercity Berlijn of Intercity Brussel (afhankelijk van je gekozen voucher) met bagage en stoelreservering, in 2e klasse
 • Twee overnachtingen in een 3-sterrenhotel naar keuze
 • ANVR, SGR, Calamiteitenfonds dekking
 • Bijdrage SGR €5 per persoon
 • Bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per boeking
 1. De voucher is exclusief:
 • Toeristenbelasting per persoon, per nacht
 1. Een reisgezelschap dient uit minimaal 2 personen te bestaan en uit maximaal 10 personen.
 2. De klant kan tegen betaling een aantal optionele extra’s bijboeken, namelijk:
 • Upgrade naar 1e klasse voor €49 per persoon, per reisdeel.
 • Ontbijt voor €15 per persoon, per nacht.
 • Voorkeur vertrek dagdeel voor €30 per persoon, per reisdeel.
 • Een extra overnachting bijboeken voor €79 per persoon, per nacht.
 1. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.greencitytrip.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
 2. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
 3. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 4. Voor deze Actie geldt op=op.
 5. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 6. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
 7. Herroepingsrecht. Wanneer de klant online reisvouchers koopt heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kan worden gemaakt zolang de vouchers niet zijn verzilverd.
 8. Het is niet mogelijk de vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

Duur Actie 16. De Actieperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 29 januari t/m 25 februari 2024 17. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.greencitytrip.nl/hema t/m 1 september 2024 (minimaal 14 dagen voor vertrek). 18. De stedenreis is te boeken voor een vertrek in de periode van 1 maart t/m 31 oktober 2024, op basis van beschikbaarheid. 19. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. Er is beperkte beschikbaarheid in drukke vakantieperiodes. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Greencitytrip.nl. 20. Het is niet mogelijk om het ticket te annuleren nadat de Voucher is verzilverd via de website van Greencitytrip.nl. 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid 22. HEMA en/of GreenCityTrip zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher. 23. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

Ongeoorloofd gebruik voucher 24. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 25. GreenCityTrip en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 27. GreenCityTrip en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
29. Voor vragen over het reisarrangement kan contact opgenomen worden met de klantenservice van GreenCityTrip. 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 31. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 32. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen. 33. Deze reis wordt uitgevoerd door GreenCityTrip. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.

Amsterdam, november 2023

actievoorwaarden Diergaarde Blijdorp

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Blijdorp actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. gevestigd te (3011 TA) Rotterdam aan de Blaak 16 (hierna: “Touch Tickets”), HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”) en Diergaarde Blijdorp Rotterdam Zoo, gevestigd te (3041 JG) Rotterdam aan de Blijdorplaan 8 (hierna: “Blijdorp”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal achttien (18) jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op maandag 1 januari 2024 en eindigt op zondag 28 januari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 5. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de actieperiode via www.hema.nl/tickets een Ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) dat toegang geeft tot Diergaarde Blijdorp in de periode van 1 januari t/m 31 mei 2024. in de gekozen prijscategorie.
 2. Met het aankopen van een Ticket gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden HEMA tickets.
 3. De verkoopprijs voor een Regulier Ticket bedraagt € 19,50 (incl. btw) per persoon en is geldig vanaf 13 jaar en ouder.
 4. De verkoopprijs voor een Kind Ticket bedraagt € 14,50 (incl. btw) per persoon, en is geldig voor een kind van 3 t/m 12 jaar.
 5. Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang tot Diergaarde Blijdorp.
 6. De Tickets zijn eenmalig geldig in de periode van 1 januari t/m 31 mei 2024, voor de gekozen prijscategorie.
 7. Kijk voor de actuele openingstijden van de Diergaarde Blijdorp op de website van Blijdorp via www.Blijdorp.nl.
 8. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Tickets.
 9. De Tickets zijn eenmalig geldig voor een Ticket op datum en locatie voor één (1) persoon.
 10. De Tickets zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen
 11. Na aankoop kunnen Tickets niet worden geretourneerd.
 12. Het is niet mogelijk om Tickets via Blijdorp in te wisselen voor geld, een product, een ander ticket of anderszins.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Tickets.
 2. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Tickets

 1. De Tickets mogen niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 2. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, november 2023

actievoorwaarden SnowWorld winter 2023-2024

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (4703 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).
 4. De Actie start in Nederland en België op 21 december 2023 en eindigt op 28 januari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Rucphen-Breda, Terneuzen, Zoetermeer, Antwerpen (België) en Alpenpark Neuss (Duitsland) (hierna: de “SnowWorld Locaties”).
 2. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.
 3. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 22,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 4. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 27,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).
 5. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 8 januari t/m 30 september 2024 (m.u.v. de kerstvakantie), op basis van beschikbaarheid.
 6. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hemawinter voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor één (1) van de SnowWorld Locaties.
 7. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 8 januari t/m 30 september 2024 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.
 8. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximumaantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 9. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 10. Per klant kunnen maximaal 12 vouchers worden gekocht.
 11. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 12. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur.
 13. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com.
 14. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen arrangementen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 15. Voor deze Actie geldt op=op.
 16. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 17. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.
 3. De aansprakelijkheid van SnowWorld jegens de Deelnemer is beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 2. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, november 2023

actievoorwaarden Ouwehands Dierenpark

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Ouwehands Dierenpark actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Ouwehands Dierenpark B.V. gevestigd te (3911 AV) Rhenen aan de Grebbeweg 111 (hierna: “Ouwehands Dierenpark”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 20 november 2023 en eindigt op 27 januari 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de “Voucher”) waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen tot het Park (vanaf 14.30 uur) en het Light Nights festival in Ouwehands Dierenpark.
 2. De verkoopprijs voor een Voucher voor een combi tickets bedraagt 47,50 euro nu 22,50 euro per persoon (vanaf 3 jaar) en is geldig voor een dagbezoek vanaf 14.30 uur en Light Nights in Ouwehands Dierenpark.
 3. Kinderen van 0 t/m 2 jaar hebben gratis toegang tot Ouwehands Dierenpark.
 4. Per klant kunnen maximaal 12 Vouchers worden gekocht.
 5. De Voucher met de unieke code dient verzilverd te worden via www.ouwehand.nl/hema in de periode van 20 november 2023 t/m 27 januari 2024 (laatste dag van het festival). Na verzilvering wordt er een email met het entreebewijs verstuurd naar het door de klant opgegeven emailadres. Dit entreebewijs dient op locatie te worden ingeleverd of als mobiel ticket gescand te worden bij de entree van Het Park.
 6. De Voucher met unieke code voor het Park is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.ouwehand.nl/hema voor een geldig toegangsbewijs (het “Ticket”) voor het Park.
 7. Bij verzilvering dient de klant een dag te kiezen in de periode van 20 november 2023 t/m 27 januari 2024 en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren voor aankomst.
 8. Per dag en per tijdslot is een maximum aantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of een tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 9. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 10. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Ouwehands Dierenpark de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 11. Kijk voor de actuele openingstijden van het Park op www.ouwehand.nl/lightnights.
 12. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of Ouwehands Dierenpark zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket

 1. De Voucher en/of het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 2. Ouwehands Dierenpark en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat een Deelnemer niet handelt conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Ouwehands Dierenpark en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, oktober 2023

actievoorwaarden Jumpsquare/Jump XL

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Jumpsquare actie (hierna: de "Actie"), die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. gevestigd te (3011 TA) Rotterdam aan de Blaak 16 (hierna: "Touch Tickets"), HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: "HEMA") en Jumpsquare Group Holding B.V., gevestigd te (5232 BC) 's-Hertogenbosch aan de Europalaan 16a (hierna: "Jumpsquare").

 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal achttien (18) jaar zijn (hierna: de "Deelnemer").

 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.

 4. De Actie start op vrijdag 13 november en eindigt op zondag 17 december 2023 (hierna: de "Actieperiode").

 5. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke code (hierna: de "Voucher") welk verzilverd kan worden voor een toegangsbewijs (hierna: "Jump Ticket") voor een Jumpsquare locatie in de gekozen prijscategorie op datum en locatie.

 2. Met het aankopen van een Voucher gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden HEMA tickets.

 3. De verkoopprijs voor een Jump Ticket van 90 minuten bedraagt € 14,25 (incl. btw) per persoon en is geldig vanaf 6 jaar en ouder.

 4. De verkoopprijs voor een Mini Jump Ticket van 60 minuten bedraagt € 7,50 (incl. btw) per persoon, en is geldig tijdens Mini Jump uren voor een kind van 2 t/m 5 jaar (incl. een begeleider op de Jump Arena).

 5. Voor ieder Jump Ticket geldt dat ouders/begeleiders welkom zijn in het horeca gedeelte van het park waar zij uitzicht hebben op de Jump Arena.

 6. Voor het Mini Jump Ticket geldt dat er verplicht een ouder of begeleider (18+ jaar) dient mee gaan. Deze begeleidende persoon heeft gratis toegang en hoeft enkel jumpsokken aan te schaffen.

 7. De Vouchers zijn exclusief Jumpsokken.

 8. De Voucher dient uiterlijk 30 juni 2024 via www.jumpsquare.com of www.jump-xl.com verzilverd te worden voor een Jump Ticket op datum en locatie. Na de uiterste verzilverdatum verloopt de geldigheid van de Voucher.

 9. Met het verzilveren van een Voucher voor een Jump Ticket gaat de deelnemer akkoord met het parkreglement van Jumpsquare.

 10. De Deelnemer kan o.b.v. beschikbaarheid kiezen voor een dag in de periode van 13 november 2023 t/m 30 juni 2024.

 11. Kijk voor de actuele openingstijden van de Jumpsquare locaties op de website van Jumpsquare via www.jumpsquare.nl.

 12. Per datum is een beperkt aantal Jump Ticket beschikbaar. Voor de Jump Tickets geldt op=op. Dit kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer niet op de dag of locatie van zijn/haar voorkeur een bezoek aan Jumpsquare kan brengen of dat er geen beschikbare dagen meer zijn als de Deelnemer een Voucher niet tijdig verzilverd.

 13. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de Voucher.

 14. Na verzilvering is het niet mogelijk de datum en locatie van een ticket te wijzigen.

 15. De Voucher is eenmalig geldig voor een Jump Ticket op datum en locatie voor één (1) persoon.

 16. Een Jump Ticket is eenmalig geldig op de gekozen datum en locatie. Indien een ticket niet is gebruikt op de gekozen datum verloopt de geldigheid.

 17. Een Voucher of een Jump Ticket is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen

 18. Aankoop van een Voucher vindt uitsluitend plaats via www.hema.nl/tickets: Binnen veertien (14) dagen na aankoop kan de Deelnemer de aankoop van een Voucher bij HEMA annuleren, mits de Voucher niet is verzilverd. Na de veertien (14) dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop van een of meerdere Vouchers te annuleren.

 19. Het is niet mogelijk een Voucher of een Jump Ticket via Jumpsquare in te wisselen voor geld, een product, een ander ticket of anderszins.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher of een Jump Ticket.

 2. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher of een Jump Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 2. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets.

 2. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.

 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.

 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, oktober 2023

actievoorwaarden SnowWorld herfst 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de "Actie"), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (4703 SZ) Roosendaal aan De Stok 24 (hierna: "SnowWorld") en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: "HEMA").

 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de "Deelnemer").

 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).

 4. De Actie start in Nederland en België op 16 oktober 2023 en eindigt op 12 november 2023 (hierna: de "Actieperiode").

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets/ en www.hema.be/tickets/ een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de "Voucher") waarmee, na verzilvering, eenmalig toegang kan worden verkregen voor één persoon tot de SnowWorld locaties te Amsterdam, Landgraaf, Rucphen-Breda, Terneuzen, Zoetermeer, Antwerpen (België) en Alpenpark Neuss (Duitsland) (hierna: de "SnowWorld Locaties").

 2. Er worden twee verschillende soorten vouchers aangeboden; een voucher die geldig is voor een skipas van 2 uur voor één (1) persoon en een voucher die geldig is voor een skipas van 4 uur voor één (1) persoon.

 3. De verkoopprijs van de Voucher voor 2 uur bedraagt € 22,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).

 4. De verkoopprijs van de Voucher voor 4 uur bedraagt € 27,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene (geschikt vanaf 4 jaar).

 5. De Voucher is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij één van de SnowWorld locaties in de periode van 16 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 (m.u.v. de kerstvakantie), op basis van beschikbaarheid.

 6. De Voucher met unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient vooraf verzilverd te worden via www.snowworld.com/hemaherfst voor een geldig toegangsbewijs (het "Ticket") voor één (1) van de SnowWorld Locaties.

 7. Bij verzilvering dient de klant een locatie te kiezen, een dag te kiezen in de periode van 16 oktober 2023 t/m 31 maart 2024 (m.u.v. de kerstvakantie) en op de gekozen dag een tijdslot te selecteren.

 8. Per locatie, per dag en per tijdslot is een maximumaantal Tickets voor de Actie beschikbaar. Is een dag of tijdslot vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.

 9. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail het Ticket dat toegang biedt tot de gekozen SnowWorld Locatie op de gekozen dag en voor het gekozen tijdslot via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

 10. Per klant kunnen maximaal 12 vouchers worden gekocht.

 11. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door SnowWorld de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.

 12. De Voucher c.q. het Ticket is exclusief materiaalhuur.

 13. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com.

 14. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen arrangementen en/of elders verkregen entreebewijzen.

 15. Voor deze Actie geldt op=op.

 16. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.

 17. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.

 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

 3. De aansprakelijkheid van SnowWorld jegens de Deelnemer is beperkt overeenkomstig hetgeen bepaald in algemene voorwaarden van SnowWorld (beschikbaar op www.snowworld.com).

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 2. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.

 2. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.

 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact

 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, augustus 2023

actievoorwaarden bungalowweken 2023

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Center Parcs actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Center Parcs Europe N.V. gevestigd te (2909 LK) Capelle aan den IJssel aan de Rivium Boulevard 213 hierna te noemen “Center Parcs”, en HEMA B.V. gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 21 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start in Nederland en België op 22 september 2023 en eindigt op 22 oktober 2023 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets en www.hema.be/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”) welke online verzilverd kan worden voor 2 nachten en 3 dagen midweek- of weekendverblijf op één van de geselecteerde vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België, op basis van beschikbaarheid

 2. Er zijn twee verschillende vouchers te koop:

  1. een voucher voor een midweekverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag;
  2. een voucher voor een weekendverblijf, geldig voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag;

  in een 4- persoons Comfort cottage in Nederland of België.

Deze Vouchers zijn inclusief:

 • toeristenbelasting en heffingen;
 • eindschoonmaak;
 • WiFi; en
 • toegang tot de Aqua Mundo.

 1. De verkoopprijs bedraagt € 159.- (incl. btw) per Voucher voor een midweekverblijf, welk geldig is voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag.
 2. De verkoopprijs bedraagt € 249.- (incl. btw) per Voucher voor een weekendverblijf, welk geldig is voor 2 nachten en 3 dagen met aankomst op vrijdag of zaterdag.
 3. Het bijboeken van extra nachten is mogelijk. Het verblijf kan uitgebreid worden tot maximaal een volledige midweek (maandagnacht t.e.m. donderdagnacht) of een volledig weekend (vrijdagnacht t.e.m. zondagnacht). Prijs per extra overnachting tijdens de midweek is €50/nacht en tijdens het weekend €75/nacht.
 4. De Voucher is geldig voor een 4-persoons cottage. Bij boeking kan een 6-persoons cottage geselecteerd worden tegen een meerprijs van €50 (incl. btw).
 5. De Voucher met daarop een unieke vouchercode is het betaalbewijs en dient voor gebruik door de Deelnemer verzilverd te worden door een boeking te maken vóór 18 december 2023 via de website van Center Parcs via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie, voor één van de Center Parcs Locaties in de periode van 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid.
 6. Bij verzilvering dient de klant een keuze te maken tussen één van de deelnemende vakantieparken van Center Parcs in Nederland en België en een aankomstdatum te kiezen in de periode van 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid en de gekozen Voucher.
 7. Per vakantiepark, per cottage en per datum is een maximumaantal van 5 verblijven voor de Actie beschikbaar. Is een vakantiepark, cottage of datum vol, dan dient de klant een andere dag te kiezen.
 8. Na verzilvering ontvangt de klant per e-mail een boekingsbevestiging, dat toegang biedt tot de gekozen Center Parcs Locatie op de gekozen datum en voor de gekozen cottage via het door hem/haar opgegeven e-mailadres.
 9. Kijk voorafgaande je bezoek voor de geldende corona-maatregelen op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie.
 10. De Voucher en/of het boekingsbewijs is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen, voordelen, Friends-voordelen en/of bestaande boekingen.
 11. Voor deze Actie geldt op=op.
 12. De Voucher en/of het boekingsbewijs is eenmalig te gebruiken en niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 13. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.
 14. De hoofdboeker bij Center Parcs dient 21 jaar of ouder te zijn en dient gedurende het gehele verblijf aanwezig te zijn.
 15. Huisdieren zijn welkom (maximaal 2 per cottage), hiervoor geldt een toeslag van 7.- per huisdier per nacht. Er geldt geen toeslag voor huisdieren die in kooien worden gehouden.

Duur Actie

 1. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van 21 september 2023 t/m 22 oktober 2023.
 2. De Voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie vóór 18 december 2023.
 3. De actie is te boeken voor een aankomst vanaf 3 november 2023 t/m 27 maart 2024 (m.u.v. feestdagen en vakantieperiodes), op basis van beschikbaarheid.
 4. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of Center Parcs zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
 3. HEMA is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de promotie en distributie van de Vouchers.

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher en/of het boekingsbewijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 2. Center Parcs en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Op de boeking bij Center Parcs zijn naast deze Actievoorwaarden de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van toepassing, welke te raadplegen zijn op www.centerparcs.nl/hema, www.centerparcs.be/hema-tickets en www.centerparcs.be/hema-billeterie.
 3. Center Parcs en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 4. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/klantenservice
 5. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, augustus 2023

actievoorwaarden Ballorig kinderfeestje

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Ballorig actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Ballorig B.V. gevestigd te (1114 AA) Amsterdam-Duivendrecht aan de Entrada 100 (hierna: “Ballorig ”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden, de algemene voorwaarden en de huisregels van Ballorig (beschikbaar op www.ballorig.nl).
 4. De Actie start in Nederland op www.hema.nl/tickets op 26 februari 2024 en eindigt op 24 maart 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een voucher kopen met een unieke vouchercode (hierna: de “Voucher”).
 2. De Actie betreft de verkoop van vouchers voor een compleet 6-persoons kinderfeestje of compleet 8-persoons kinderfeestje, geldig voor een entreebewijs voor één van de Nederlandse deelnemende vestigingen van Ballorig.
 3. Het kinderfeestje bestaat uit de volgende onderdelen: Onbeperkt spelen de gehele dag a. Versierde tafel (gereserveerd voor 3 uur) b. Onbeperkt limonade c. Cadeautje voor de jarige d. Grabbelen in de grabbelton voor elk kindje e. Consumptie voor 2 begeleiders (1 drankje per persoon) f. Zakje chips g. Patat, poffertjes of pannenkoek (Keuze uit 1 van de voorstellen) h. Mini snacks (3 per kind) (Mini frikandel, bitterbal, kipnuggets en dit kan ook halal besteld worden bij sommige vestigingen.)
 4. De vouchers worden verkocht via de Nederlandse website van HEMA (www.hema.nl/tickets) in de periode van 26 februari 2024 t/m 24 maart 2024
 5. De verkoopprijs van de voucher bedraagt 85,00 euro voor een compleet 6-persoons kinderfeestje en 100,00 euro voor een compleet 8-persoons kinderfeestje.
 6. De vouchers zijn te verzilveren van 26 februari 2024 t/m 30 september 2024 via www.ballorig.nl/hema. Daar kan een locatie, dag en tijdstip worden gekozen (op basis van beschikbaarheid) voor het kinderfeestje. De reservering wordt dan direct doorgestuurd naar de betreffende vestiging.
 7. De vouchers zijn te verzilveren bij bijna alle filialen van Ballorig in Nederland. Deelnemende vestigingen zijn: Alphen aan den Rijn, Amsterdam Arena, Arnhem, Assen, Beverwijk, Den Bosch, Drachten, Emmen, Enschede, Groningen, Hattem, Heerenveen, Hoorn, Houten, Nieuw-Bergen, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Vlissingen, Zutphen, Zwolle. Alle deelnemende vestigingen zijn ook te vinden op www.ballorig.nl/hema.
 8. Bij het verzilveren dient een Ballorig locatie in Nederland, datum en tijd gekozen te worden.
 9. De tickets zijn niet geldig in de meivakantie 27 april t/m 5 mei 2024, herfstvakantie 19 oktober t/m 3 november, kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2025. De tickets zijn wel geldig in de zomervakantie
 10. Na verzilvering ontvangt de klant een e-mail met alle benodigde informatie en een e-ticket met daarop een QR code dat te scannen is bij de entree van de gereserveerde Ballorig vestiging.
 11. Per klant kunnen maximaal 4 vouchers worden gekocht.
 12. De vouchers zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen en arrangementen. De Voucher en/of het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen arrangementen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. De Voucher en/of het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 14. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruik en verzilveren van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of Ballorig zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het e-ticket.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met Ballorig aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher

 1. De Voucher en/of Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hier sprake van is, is Ballorig gerechtigd het kinderfeestje te annuleren.
 2. Ballorig en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig 23. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 24. Ballorig en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 25. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
26. Voor vragen over een gereserveerd kinderfeestje kan direct contact worden opgenomen bij de betreffende vestiging van Ballorig. 27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, Februari 2024

actievoorwaarden Dierentuin actie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Dierentuin actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. gevestigd te (3011 TA) Rotterdam aan de Blaak 16 (hierna: “Touch Tickets”), HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”) en de deelnemende dierentuinen: Apenheul, DierenPark Amersfoort, WILDLANDS, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael, GAIA Zoo en Safaripark Beekse Bergen (hierna: “de Parken”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal achttien (18) jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op maandag 11 maart en eindigt op zondag 7 april 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 5. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de actieperiode via www.hema.nl/tickets, www.hema.be/tickets of www.hema.be/billetterie een Ticket kopen voor een van de deelnemende Parken.
 2. Met het aankopen van een Ticket gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden HEMA tickets.
 3. De verkoopprijs bedraagt voor alle Parken € 18,50 (incl. btw) per persoon en is geldig vanaf 3 jaar en ouder.
 4. Kinderen van 0 tot 3 jaar hebben gratis toegang tot de Parken.
 5. De Tickets zijn geldig in de periode van 11 maart t/m 30 september 2024, voor het gekozen Park.
 6. Voor Apenheul, Gaia ZOO, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael en Safaripark Beeksebergen geldt dat de unieke barcode op het ticket direct toegang biedt tot het gekozen Park. Het ticket moet worden gescand bij de entree van het Park.
 7. Voor WILDLANDS en Dierenpark Amersfoort geldt dat de unieke code op het ticket voor vertrek verzilvert dient te worden via de website van het gekozen park voor een toegangskaart op datum. Het gereserveerde toegangsbewijs moet worden gescand bij de entree van het Park.
 8. Met het aankopen een Ticket gaat de deelnemer akkoord met het parkreglement van het gekozen Park.
 9. Kijk voor de actuele openingstijden op de website van het gekozen Park.
 10. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruiken en/of verzilveren van de Ticket.
 11. Na verzilvering is het niet mogelijk de datum en locatie van een Ticket te wijzigen.
 12. Het Ticket is eenmalig geldig voor het gekozen Park voor één (1) persoon. Indien een Ticket niet is gebruikt op de gekozen datum verloopt de geldigheid.
 13. Een Ticket van de Dierentuinactie is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen
 14. Het is niet mogelijk een Ticket te retourneren.
 15. Het is niet mogelijk een Ticket in te wisselen voor geld, een product, een ander ticket of anderszins.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Tickets.
 2. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie. Ongeoorloofd gebruik Ticket
 3. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 4. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig

 1. De Algemene Voorwaarden HEMA tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 2. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 3. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
 4. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2024

actievoorwaarden Keukenhof

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Keukenhof actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Keukenhof B.V. gevestigd te (2161 AM) Lisse aan de Stationsweg 166 (hierna: “Keukenhof”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 11 maart en eindigt op 7 april 2024 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets duo-vouchers kopen met een unieke toegangscode (hierna: de “Voucher”). Vouchers zijn verkrijgbaar van 11 maart t/m 7 april 2024.
 2. De verkoopprijs van de Voucher bedraagt € 36,- voor twee volwassenen (vanaf 18 jaar) en is inclusief een bollenpakket ter waarde van 5.- EUR. Deze kan afgehaald worden bij de infobalie op vertoon van het toegangsbewijs.
 3. Er mogen maximaal 12 vouchers per klant worden gekocht.
 4. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis toegang tot Keukenhof. Kinderen van 4 t/m 17 jaar, extra personen en een parkeerticket kunnen extra bijgeboekt worden tijden het verzilveren van de Voucher.
 5. Keukenhof is dagelijks geopend in de periode 21 maart tot en met 12 mei 2024 van 08.00 tot 19.30 uur
 6. De Voucher kan eenmalig gebruikt worden en verliest zijn waarde na boeking.
 7. Kijk voor meer informatie en de actuele openingstijden op www.keukenhof.nl.
 8. De Voucher met unieke toegangscode dient vooraf verzilverd te worden via www.keukenhof.nl/hema. Verzilver en reserveer een tijd en dag voor het Keukenhof bezoek, uiterlijk tot en met 12 mei. Let op: verzilver snel want de datum van jouw keuze kan eerder volgeboekt zijn.
 9. Na het verzilveren van de unieke toegangscode ontvang je de e-tickets/toegangsbewijzen digitaal op het door jou opgegeven e-mailadres.
 10. De barcode op het e-ticket/toegangsbewijs mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd, daardoor kan de code ongeldig worden.
 11. Een kopie van het e-ticket/toegangsbewijs biedt geen toegang tot Keukenhof.
 12. De Voucher is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Voor deze Actie geldt op=op.
 14. De Voucher is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
 15. Het is niet mogelijk de Voucher te annuleren nadat de Voucher is verzilverd.
 16. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruiken van de Voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de Voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. HEMA en/of Keukenhof zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Voucher en/of het e-ticket/toegangsbewijs.
 2. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie. Ongeoorloofd gebruik Voucher/ e-ticket
 3. De Voucher en/of het e-ticket/toegangsbewijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 4. Keukenhof en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie. Overig
 5. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets.
 6. Keukenhof en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.
 7. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
 8. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2024

actievoorwaarden stedentrip nachttrein

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de 4-, 5-, of 6-daagse GreenCityTrip actie naar Praag, Berlijn of Dresden (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Flywise Travel B.V. gevestigd te (4811CA ) Breda aan Ceresstraat 13 (hierna “Flywise”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 8 april en eindigt op 5 mei 2024 (hierna: de “Verkoopperiode”).

De Actie

 1. Klanten kunnen via www.hema.nl/tickets een voucher voorzien van een unieke activatiecode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een 4-, 5-, of 6-daagse stedentrip met de trein naar Praag, Berlijn of Dresden, op basis van beschikbaarheid. De beschikbaarheid en mogelijke bestemmingen kan reeds voor de aankoop van de voucher geraadpleegd worden via: www.greencitytrip.nl/hema.

 2. De voucher is geldig voor één persoon.

 3. Er worden zes verschillende soorten vouchers aangeboden; • De verkoopprijs bedraagt € 159,- (incl. btw) per voucher voor een 4-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Praag voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 1 nacht hotel; • De verkoopprijs bedraagt € 199,- (incl. btw) per voucher voor een 5-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Praag voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 2 nachten hotel; • De verkoopprijs bedraagt € 249,- (incl. btw) per voucher voor een 6-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Praag voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 3 nachten hotel; • De verkoopprijs bedraagt € 189,- (incl. btw) per voucher voor een 4-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Berlijn of Dresden voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 1 nacht hotel; • De verkoopprijs bedraagt € 239,- (incl. btw) per voucher voor een 5-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Berlijn of Dresden voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 2 nachten hotel; • De verkoopprijs bedraagt € 279,- (incl. btw) per voucher voor een 6-daagse stedentrip met de nachttrein (heen- en terugreis) naar Berlijn of Dresden voor één persoon. Incl. 2 nachten trein, 3 nachten hotel;

 4. De vouchers zijn inclusief:

 • heen- en terugreis met de nachttrein incl. bed + bedlinnen en bagage voor een plaats in de 2e klasse.
 • Overnachting(en) in een 3-sterrenhotel naar keuze;
 • ANVR, SGR, Calamiteitenfonds dekking;
 • SGR-bijdrage van €5 per persoon;
 • calamiteitenfonds-bijdrage van €2,50 per boeking.
 1. De voucher is exclusief:
 • Toeristenbelasting 0 tot 5 EUR per persoon, per nacht. Te betalen bij het hotel bij aankomst.
 1. Optioneel bij de boeken: plaats reservering € 14,50 per reisdeel. Bij iedere geboekte reis worden automatisch stoelen gereserveerd per groep. Op basis van beschikbaarheid worden reizigers bij elkaar geplaatst. Indien er specifieke wensen zijn voor een plaats kunnen deze tegen kosten ook worden gereserveerd.

 2. De reis is te boeken van 1 tot 10 personen per boeking. Indien er meer dan 10 reizigers zijn dienen er meerdere boekingen gemaakt te worden.

 3. De klant kan tegen betaling een aantal optionele extra’s bijboeken, namelijk: · Ontbijt trein € 14,50 p.p.p.n. · Upgrade naar comfort klasse retour € 179,- p.p. · Upgrade naar premium klasse retour € 49,- p.p

 4. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.greencitytrip.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.

 5. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.

 6. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.

 7. Voor deze Actie geldt op=op.

 8. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

 9. Alle voorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets

 10. Herroepingsrecht. Wanneer de klant online reisvouchers koopt heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de aankoop binnen 14 dagen ongedaan kan worden gemaakt zolang de voucher niet is verzilverd.

 11. Het is niet mogelijk de vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is en/of een reservering gemaakt is.

Duur Actie 17. De Verkoopperiode waarbinnen vouchers voor deze Actie gekocht kunnen worden, loopt van 8 april t/m 5 mei 2024 18. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.greencitytrip.nl/hema t/m 1 november 2024 en minimaal 14 dagen voor vertrek. 19. De stedenreis is te boeken voor een vertrek in de periode van 8 april t/m december 2024 (hierna de “Actieperiode”), op basis van beschikbaarheid. 20. Vertrekdata zijn op basis van beschikbaarheid. Er is beperkte beschikbaarheid in drukke vakantieperiodes. De mate van beschikbaarheid is in beheer van Greencitytrip.nl. 21. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van de voucher binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van de voucher wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid 22. HEMA en/of GreenCityTrip zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de voucher. 23. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.

Ongeoorloofd gebruik voucher 24. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 25. GreenCityTrip en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft proberen te verschaffen tot deze Actie.

Overig 26. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 27. GreenCityTrip en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 28. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact
29. Voor vragen over het reisarrangement kan contact opgenomen worden met de klantenservice van GreenCityTrip. 30. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 31. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen dan wel indien consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 32. Het is niet mogelijk om verzilverde codes retour te brengen. 33. Deze reis wordt uitgevoerd door GreenCityTrip. Op deze reis is de garantie van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.

Amsterdam, Maart 2024

actievoorwaarden Walibi Holland 2024

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Walibi Holland actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door Walibi Holland B.V. gevestigd te (8256 RJ) Biddinghuizen aan de Spijkweg 30 (hierna: “Walibi Holland”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. De Actie start op 3 juni 2024 en eindigt op 30 juni 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 5. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie

 1. Gedurende de actieperiode worden via hema.nl/tickets vouchers voor Walibi Holland tickets aangeboden voor € 29,50 per stuk.
 2. De Deelnemer koopt een voucher met unieke code (hierna: “unieke code”). Een unieke code dient door de Deelnemer via walibi.nl/verzilveren verzilvert te worden voor een Walibi Holland ticket op datum.
 3. Een unieke code is niet geldig als ticket voor Walibi Holland.
 4. Een unieke code is eenmalig geldig voor 1 ticket voor 1 persoon.
 5. Een unieke code is geldig t/m 29 september 2024. Hierna verloopt de geldigheid van een unieke code. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verzilveren van een unieke code.
 6. De Deelnemer kan op o.b.v. beschikbaarheid kiezen voor een ticket op een reguliere openingsdag in de periode van 3 juni t/m 29 september 2024
 7. Per datum is een beperkt aantal tickets beschikbaar (op=op). Dit kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer niet op de dag van zijn/haar voorkeur een bezoek aan Walibi Holland kan brengen of dat er geen beschikbare dagen meer zijn als de Deelnemer een unieke code niet tijdig verzilverd.
 8. Een ticket is eenmalig geldig op de gekozen datum en is geldig voor de gehele openingsdag. Indien een ticket niet is gebruikt op de gekozen datum verloopt de geldigheid.
 9. Het is niet mogelijk de datum van een ticket te wijzigen.
 10. Aankoop vindt uitsluitend plaats via www.hema.nl/tickets: Binnen 14 dagen na aankoop kan de Deelnemer de aankoop bij HEMA annuleren, mits een unieke code niet is verzilverd. Na de 14 dagen annuleringstermijn is het niet mogelijk een aankoop te annuleren.
 11. Het is niet mogelijk een unieke code of ticket via Walibi Holland in te wisselen voor geld, een product, een ander ticket of anderszins.
 12. Een unieke code of ticket is niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen

Aansprakelijkheid 18. HEMA en/of Walibi Holland zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van een unieke code of ticket. 19. HEMA en/of Walibi Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Voucher 20. Een unieke code of ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 21. Walibi Holland en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Kindertickets 22. Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree. Tickets voor kinderen van 3 t/m 5 jaar zijn goedkoper en apart verkrijgbaar via www.walibi.nl.

Onvoorziene omstandigheden 23. Indien Walibi Holland i.v.m. onvoorziene omstandigheden moet sluiten en dit gevolgen heeft voor de geldigheid van een unieke code of ticket, vind de Deelnemer op deze pagina meer informatie. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie en het opvolgen van eventueel te ondernemen stappen. Dit is mogelijk tot uiterlijk 29 september 2024.

Overig 24. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 25. Walibi Holland en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 26. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact.
27. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 28. Met het aankopen van een unieke code voor een Walibi Holland ticket gaat de Deelnemer akkoord met de actievoorwaarden en het parkreglement (walibi.nl/parkreglement)

Amsterdam, juni 2024.

actievoorwaarden Apenheul actie 2024

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie, die in samenwerking georganiseerd wordt door Touch Tickets B.V. gevestigd te (3011 TA) Rotterdam aan de Blaak 16 (hierna: “Touch Tickets”), HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 (hierna: “HEMA”) en Apenheul gevestigd te (7313 HK) Apeldoorn aan de J.C. Wilslaan 21 (hierna: “Apenheul”).
 2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal achttien (18) jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 4. Met het aankopen van een Ticket gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden HEMA tickets.
 5. De verkoop van de Actie start op 3 juni en eindigt op zondag 30 juni 2024 (hierna: de “Actieperiode”).
 6. Voor deze Actie geldt OP=OP.

De Actie

 1. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via www.hema.nl/tickets een Ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee, na reservering, eenmalig toegang voor één persoon kan worden verkregen tot Apenheul.
 2. De verkoopprijs van een Ticket vanaf 13 jaar en ouder bedraagt € 17,50 (incl. btw) per persoon.
 3. De verkoopprijs van een Ticket voor een kind van 3 t/m 12 jaar bedraagt € 15,00 (incl. btw) per persoon.
 4. Kinderen van 0 t/m 2 jaar hebben gratis toegang tot Apenheul.
 5. Per klant kunnen maximaal 12 Tickets worden gekocht.
 6. Het Ticket is eenmalig geldig op een dag naar keuze in de periode van 3 juni 2024 t/m 10 november 2024 (op basis van beschikbaarheid), in de gekozen prijscategorie.
 7. Om Apenheul te bezoeken heb je ook een reserveringsticket nodig. Deze reserveer je gratis op www.apenheul.nl/webshop. Indien het Ticket met unieke barcode of het reserveringsticket ontbreekt, kan mogelijk geen toegang tot Apenheul worden gegeven.
 8. Kijk voor de actuele openingstijden van Apenheul op www.apenheul.nl/openingstijden.
 9. De barcode op het Ticket mag niet worden dubbelgevouwen en/of worden beschadigd. Indien dit het geval is kan door Apenheul de toegang geweigerd worden. HEMA heeft hierover geen zeggenschap.
 10. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig gebruiken van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn.
 11. Na aankoop kunnen Tickets niet worden geretourneerd.
 12. Het Ticket is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
 13. Het is niet mogelijk een Ticket in te wisselen voor geld, een product, een ander Ticket of anderszins.
 14. Met het aankopen van een Ticket gaat de Deelnemer akkoord met het parkreglement van Apenheul.

Aansprakelijkheid 21. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de Tickets. 22. HEMA en Touch Tickets zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket 23. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 24. Touch Tickets en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel anderszins op frauduleuze wijze deelneemt aan deze Actie.

Overig 25. De Algemene Voorwaarden HEMA tickets en deze Actievoorwaarden die beide van toepassing zijn op deze Actie staan vermeld op www.hema.nl/tickets. 26. Touch Tickets en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 27. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact. 28. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, mei 2024