voorwaarden

algemene voorwaarden HEMA tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets

Algemene voorwaarden HEMA Tickets van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEMA B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.

Klanten kunnen via de website www.hema.nl/tickets (“de HEMA Website”) of in de winkel tickets kopen voor diverse evenementen.

HEMA verkoopt tickets voor onder meer pretparken, dierentuinen, evenementen, musicals en theater- en circusvoorstellingen van diverse aanbieders. Daarnaast biedt HEMA verblijven aan in hotels, op campings en vakantieparken. Ook worden er ook reizen, trein- en vliegtickets verkocht via HEMA.

HEMA is niet de feitelijke aanbieder van de evenementen maar biedt haar klanten als bemiddelaar aan om tickets voor evenementen aan te schaffen van de betreffende aanbieder van een evenement.

Voor het gebruik van de HEMA Website en de aanschaf van tickets via HEMA gelden deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets. Indien er nadere actievoorwaarden gelden voor een specifiek evenement, zijn deze te raadplegen op de HEMA Website.
Voor de uitvoering van de evenementen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder (“de Bijzondere Voorwaarden”). Deze Bijzondere Voorwaarden kunt u nalezen op de website van de desbetreffende aanbieder. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets evenals de Bijzondere Voorwaarden worden door de klant aanvaard door de aankoop van tickets via HEMA.

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

In de Algemene Voorwaarden HEMA Tickets hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Aanbieder: een partner van HEMA die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Evenement of de locatie waar het Evenement wordt uitgevoerd en die deze op basis van zijn Bijzondere Voorwaarden aan Klanten van HEMA aanbiedt en levert.
Evenement: een vrijetijdsbesteding die door de Aanbieder wordt uitgevoerd op basis van beschikbaarheid en de Bijzondere Voorwaarden van Aanbieder. De vrijetijdsbesteding is van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. HEMA verkoopt Tickets van Evenementen.
Klant: een persoon die een bezoek brengt aan de website van HEMA en/of een Ticket voor een Evenement van Aanbieder koopt.
Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Klant ter verkrijging van een Ticket voor een Evenement.
Ticket: 1) het E-ticket of de kassabon met daarop een barcode waarmee de Klant toegang heeft tot een Evenement van de Aanbieder dan wel 2) een E-voucher of kassabon met vouchercode die moet worden geactiveerd alvorens de Klant toegang heeft tot een Evenement.

Artikel 2. Het Evenement

2.1 Ieder aanbod van een Evenement bevat een omschrijving van het Evenement, de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering van de Overeenkomst. Indien een Evenement een beperkte geldigheidsduur heeft of onder nadere (actie)voorwaarden geschiedt, wordt dit in de beschrijving vermeld.

2.2 HEMA verkoopt Tickets namens de Aanbieders die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepalen. Deze informatie wordt onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden verstrekt. Tickets worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Tickets zijn uitsluitend te koop in de winkel of op de HEMA Website.

2.3 De Evenementen worden uitgevoerd conform de Bijzondere Voorwaarden die te raadplegen zijn op de website van Aanbieder en zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich te houden aan de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende Aanbieder.

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling. De Klant ontvangt vervolgens aan de kassa of per e-mail een Ticket. Indien geen betaling is ontvangen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van zijn of haar gegevens.

3.3 Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid van de Aanbieder. HEMA kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder tot stand is gekomen.

3.4 Indien na de aankoop van een Ticket een reservering dient te worden gemaakt om toegang te krijgen tot een Evenement, kan het voorkomen dat er onvoldoende beschikbaarheid is op de door de Klant gekozen datum. De Klant kan in dat geval een andere datum kiezen.

3.5 HEMA en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets.

3.6 HEMA treedt bij het aanbieden en het verkopen van Tickets van de Aanbieder op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder. HEMA is geen partij bij deze Overeenkomst en zij is dan ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.7 HEMA verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement aan de Klant door middel van toezending per e-mail of overhandiging van het Ticket aan de kassa.  

3.8 Het is niet mogelijk een Overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande instemming van de Aanbieder. Indien wijzigingen mogelijk zijn dan gelden hiervoor de specifieke bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden van de Aanbieder.

Artikel 4. Tickets

4.1 De door HEMA geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het Ticket geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Evenement. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is het niet toegestaan om:

a. de Tickets aan derden te verkopen dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect Tickets aan derden te verstrekken;

b. de Tickets in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de Tickets;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal HEMA en/of Aanbieder de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zullen dan geen toegang hebben tot het Evenement en hebben geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ieder Ticket is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Ticket op de Klant.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen en/of op enigerlei wijze te reproduceren.

4.4 De Klant dient naast het Ticket eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de locatie van het Evenement.

4.5 Een Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander Ticket of anderszins.

4.6 HEMA streeft ernaar om de Tickets die zijn besteld via de website van HEMA binnen 10 minuten na ontvangst van de volledige betaling aan de Klant toe te sturen.

Artikel 5. Klantenservice

5.1 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de website en aankoop van Tickets is de klantenservice van HEMA beschikbaar. De openingstijden van de klantenservice zijn te raadplegen op de HEMA Website.

5.2 Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot de Evenementen kan uitsluitend contact op worden genomen met de klantenservice van de betreffende Aanbieder. HEMA is niet in staat een reeds bevestigde boeking van een Evenement te wijzigen.

Artikel 6. Annulering van een Evenement

6.1 HEMA kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van een Evenement en is daarom ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

6.2. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door HEMA dan wel door de Aanbieder. De Tickets van het verschoven Evenement blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Het staat de Klant vrij om de Overeenkomst te ontbinden wanneer het vervangende Evenement plaatsvindt op een datum die de Klant niet schikt. HEMA of de Aanbieder zal het Ticket in dat geval blokkeren en het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na verzoek tot ontbinding aan de Klant terugbetalen.

6.3 Indien een Evenement door de Aanbieder geheel wordt geannuleerd, zal HEMA ervoor zorgen dat de kosten van het Ticket zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan een Evenement is te allen tijde voor eigen risico van de Klant. HEMA is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van deelname aan een Evenement.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 Voor de aanschaf van Tickets geldt geen wettelijke bedenktermijn. Tickets kunnen daarom niet worden geretourneerd.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij het aangaan van een Overeenkomst kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Deze persoonsgegevens worden door HEMA en de Aanbieder verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst. HEMA kan de Klant tevens informeren over relevante (bestaande of nieuwe) producten en/of diensten van HEMA. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van informatie dan kan de Klant zich hiervoor afmelden.

9.2 Persoonsgegevens van Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. HEMA neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 10. Algemeen

10.1 Speciale wensen zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen bij de Aanbieder kenbaar te worden gemaakt. Voor meer informatie kan de Klant contact opnemen met klantenservice van de Aanbieder.

10.2 Op deze Algemene Voorwaarden HEMA Tickets is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen HEMA en haar Klanten.

HEMA B.V.
NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
020-3114411
Klantenservice 020-244 2424

 

 

 

 

actievoorwaarden Landal GreenParks najaar 2020
Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de HEMA bungalowweken actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10.
2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de consumenten te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
3. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij HEMA. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Actie
4. Klanten kunnen online via www.hema.nl/tickets een unieke vouchercode kopen, welke online verzilverd kan worden voor een weekend- of midweekverblijf op één van de geselecteerde bungalowparken van Landal GreenParks in Nederland, België en Duitsland, op basis van beschikbaarheid. 
5. Er zijn twee verschillende vouchers te koop: een voucher voor een weekendverblijf en een voucher voor een midweekverblijf in een 2-, 4-, 5- of 6-persoons standaardaccommodatie in Nederland, België en Duitsland (afhankelijk van het park en op basis van reisgezelschap). De prijs is inclusief: reserveringskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. De prijs is exclusief: toeristenbelasting (de hoogte van de toeristenbelasting is per persoon per nacht en variërend per park).
6. De voucher met daarop de unieke actiecode is het betaalbewijs en dient op www.landal.nl/hema te worden verzilverd en geboekt.
7. De beschikbaarheid van accommodaties is beperkt. Het kan voorkomen dat het gewenste park, aankomstdatum en accommodatietype op enig moment niet meer beschikbaar is.
8. Kopieën van de originele voucher worden niet geaccepteerd.
9. Kijk voor beschikbaarheid op www.landal.nl/hema.
10. De voucher is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
11. Voor deze Actie geldt op=op. 
12. De voucher is niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
13. Alle voorwaarden staan vermeld op www.landal.nl/hema.  

Duur Actie
14. De actieperiode waarbinnen vouchers voor deze actie gekocht kunnen worden, loopt van maandag 2 november 2020 t/m zondag 15 november 2020.
15. De voucher kan verzilverd worden door te boeken via www.landal.nl/hema vóór 1 februari 2021, op basis van beschikbaarheid.
16. De Actie is te boeken voor een aankomst vanaf 6 november 2020 tot en met 29 maart 2021 (met uitzondering van vakantie- en feestdagenperiodes), zoals vermeld op www.landal.nl/hema op basis van beschikbaarheid. 
17. De laatst mogelijke aankomstdatum is een midweek beginnend op 29 maart 2021.
18. Aankomsten zijn op basis van beschikbaarheid. 

Diversen
19. HEMA en/of Landal GreenParks zijn niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de voucher(s).
20. De voucher mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van de voucher is verboden en hiervan zal aangifte worden gedaan.
21. HEMA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HEMA.
22. HEMA is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en/of wanneer consumenten zich naar het oordeel van HEMA anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie. 
23. Het is niet mogelijk uw vakantie om te boeken, over te boeken en/of te annuleren nadat de betaling voldaan is.
24. Het is niet mogelijk onverzilverde en/of verzilverde codes retour te brengen.
25. HEMA behoudt zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets.

Covid-19’
26. Kijk op www.landal.nl/maatregelen voor de laatste updates en meer informatie over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus die gelden op de bungalowparken van Landal GreenParks.
actievoorwaarden SnowWorld herfst 2020
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de SnowWorld actie (hierna: de “Actie”), die in samenwerking georganiseerd wordt door SnowWorld N.V. gevestigd te (2717 AX) Zoetermeer aan de Buytenparklaan 30 (hierna: “SnowWorld”) en HEMA B.V., gevestigd te (1033 SB) Amsterdam aan de NDSM-straat 10 en HEMA België BVBA, gevestigd te (B-1180) Ukkel aan de Alsembergsesteenweg 757 (hierna: “HEMA”). 
2. Deelname aan de Actie staat open voor klanten van HEMA die minimaal 18 jaar zijn (hierna: de “Deelnemer”).
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
4. De Actie start in Nederland op 12 oktober 2020 en eindigt op 8 november 2020. De Actie start in België en Luxemburg op 14 oktober 2020 en eindigt op 10 november 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

De Actie
5. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode via hema.nl/tickets en hema.be/tickets een ticket kopen met een unieke barcode (hierna: het “Ticket”) waarmee eenmalig toegang kan worden verkregen voor 1 persoon tot SnowWorld Amsterdam, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Neuss (Duitsland), SnowWorld Rucphen, SnowWorld Terneuzen en SnowWorld Zoetermeer.
6. Er worden twee verschillende soorten tickets aangeboden; een ticket dat geldig is voor een skipas van 2 uur voor 1 persoon en een ticket dat geldig is voor een skipas van 4 uur voor 1 persoon.
7. De verkoopprijs van het Ticket voor 2 uur bedraagt € 19,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene. 
8. De verkoopprijs van het Ticket voor 4 uur bedraagt € 24,50 per persoon, geen onderscheid tussen kind of volwassene. 
9. Het Ticket is eenmalig geldig voor 2 of 4 uur skiën op een dag naar keuze bij SnowWorld Amsterdam, SnowWorld Landgraaf, SnowWorld Neuss (Duitsland), SnowWorld Rucphen, SnowWorld Terneuzen of SnowWorld Zoetermeer in de periode van 12 oktober 2020 t/m 31 maart 2021 (m.u.v. de kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021), op basis van beschikbaarheid.
10. Vooraf reserveren is verplicht. Kijk voor de werkwijze voor het reserveren van je bezoek en het verzilveren van je ticket op www.snowworld.com/hemaherfst.  
11. Het Ticket met unieke barcode (verstuurd door HEMA) is het betaalbewijs en is geldig voor het maken van een reservering voor een tijdslot via www.snowworld.com/hemaherfst voor een van de deelnemende locaties van SnowWorld. Na verzilvering ontvang je van SnowWorld een geldig toegangsticket met barcode. Beide tickets dienen meegenomen te worden naar de locatie. Alleen het Ticket van HEMA geeft GEEN toegang tot SnowWorld. 
12. Het Ticket is exclusief materiaalhuur. 
13. Kijk voor de actuele openingstijden van de verschillende locaties op www.snowworld.com
14. Een kopie van het Ticket biedt geen toegang tot SnowWorld. 
15. Het Ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen entreebewijzen.
16. Voor deze Actie geldt op=op.
17. Het Ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.
18. De Deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het tijdig gebruik van het Ticket binnen de daarvoor gestelde termijn. Het aankoopbedrag van het Ticket wordt niet geretourneerd.

Aansprakelijkheid

19. HEMA en/of SnowWorld zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het Ticket.
20. HEMA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname) aan de Actie.

Ongeoorloofd gebruik Ticket
21. Het Ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 
22. SnowWorld en/of HEMA zijn gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer het vermoeden bestaat dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze handelt in verband met deze Actie.

Overig
23. De Algemene Voorwaarden HEMA Tickets en deze Actievoorwaarden staan vermeld op www.hema.nl/tickets
24. SnowWorld en/of HEMA behouden zich het recht voor de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.hema.nl/tickets. 
25. Voor vragen over de Actie kan contact opgenomen worden met de klantenservice van HEMA via 020 224 2424 of het contactformulier op www.hema.nl/contact  
26. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, oktober 2020