HEMA vriendenprijsjes – ontdek de beste deals van de vrienden van HEMA – gratis verzending

algemene voorwaarden Touch Promotions (HEMA vriendenprijsjes)

1. Algemeen

1.1 Via het online platform van HEMA B.V., hierna ‘HEMA’, gevestigd op de NDSM-straat 10, 1033 SB te Amsterdam, biedt Touch Promotions B.V., hierna ‘Touch’, gevestigd op Blaak 16, 3011 TA te Rotterdam, producten aan. HEMA vervult een bemiddelende rol tussen Touch en de consument.

1.2 Deze algemene consumentenvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) van Touch zijn van toepassing op alle door een consument via het online platform van HEMA bij Touch bestelde en verkochte producten.

1.3 Het door een consument bij Touch bestellen en aankopen van producten via het online platform van HEMA kwalificeert als een koopovereenkomst (tussen de consument en Touch) op afstand. Voordat de koopovereenkomst op afstand wordt gesloten zijn deze Algemene Voorwaarden van Touch via het online platform van HEMA in te zien en op te slaan. De consument kan deze Algemene Voorwaarden op een eenvoudige manier opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien gewenst worden deze Algemene Voorwaarden door Touch op verzoek van de consument kosteloos via e-mail toegezonden.

1.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het online platform van HEMA gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Touch niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Betaalwijzen

3.1 Betaling van producten door de consument aan Touch geschiedt via de door het online platform van HEMA aan de consument ter beschikking gestelde betaalwijze zijnde iDeal.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen de consument en Touch komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Touch onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Touch is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden

4.3 Touch stuurt uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie mee, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a. De contactgegevens van Touch waar de consument met klachten terecht kan; b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. Het modelformulier voor herroeping.

5. Herroepingsrecht

5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Touch mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Touch stuurt de consument na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Touch door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. De consument stuurt het product terug naar Touch. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

5.4 De consument zendt het product terug naar Touch met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Touch verstrekte instructies.

5.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.6 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Touch aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

5.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.8 Touch vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Touch in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Touch wacht met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

5.9 Touch gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

5.10 Als de consument bij de bestelling heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Touch de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

6. Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2 In afwijking van het vorige lid kan Touch producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Touch geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Nakoming overeenkomst en extra garantie

7.1 Touch staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst Touch kan doen gelden indien Touch is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de toeleverancier bam Touch, de importeur of de fabrikant waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.